Historisk arkiv

Åpning av innspillskonferanse til Industrimeldingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringens kommende industrimelding

                                                   Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

Dere er invitert hit i dag fordi vi skal skrive en ny industrimelding. Vi ønsker i den forbindelse å få til en dialog med næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer rundt hvilke problemstillinger som bør belyses og drøftes i en slik melding.

Det at så mange har kommet hit i dag vitner om hvor viktig dette arbeidet er. 

Jeg vil gjerne kort fortelle dere:

1)   Hvorfor vi skal skrive en ny industrimelding

2)   Hva denne meldingen skal inneholde

3)   Prosessen videre i arbeidet 

1. Hvorfor trenger vi en ny Industrimelding?

Mye har endret seg i norsk økonomi de siste årene.

Vi har lagt bak oss en periode med særlig høy vekst i norsk økonomi. Den siste tiden har imidlertid aktiviteten i den norske petroleumsnæringen blitt kraftig redusert.

Vi har nå en oljepris som er på rundt 30 dollar fatet, mens den sommeren 2014 var godt over 100 dollar fatet.

Dette har naturlig nok skapt store utfordringer for alle som lever direkte eller indirekte av olje og gass. I praksis berøres store deler av norsk næringsliv i større eller i mindre grad.

Situasjonen i petroleumsnæringen har aktualisert en omstilling som vi lenge har vist ville komme på noe lengre sikt. Petroleumssektorens rolle som motor i norsk økonomi vil avta og vi må skape flere nye, lønnsomme bein å stå på.

I dag står vi overfor flere sentrale trender som vil påvirke og endre norsk industri fremover.

Utvikling innen digitalisering muliggjør mer effektiv, mer presis og mer automatisert produksjon. Teknologiutviklingen åpner for nye produkter, nye verdikjeder og nye forretningsmodeller. Disse endringene skjer samtidig med at industrien i økende grad må levere løsninger inn mot et lavutslippsamfunn. 

Mange hevder at digitaliseringen utgjør en ny industriell revolusjon.

Tidspunktet er derfor godt for å drøfte hvor veien går videre for norsk industri.

Norge har gode forutsetninger for å møte de nye teknologitrendene. Den norske kompetansebasen og den norske modellen for industriproduksjon gir oss et godt utgangspunkt. Samtidig må vi sørge for at arbeiderne evner å utnytte de mulighetene som teknologiene innebærer. Og, vi må legge til rette for økt nyskaping i og rundt industrien.   

 2. Hva meldingen vil ta opp

Industrimeldingen skal beskrive sentrale trender. Den skal drøfte i hvilken grad norsk industri er rustet til å håndtere og utnytte de endringene som vil komme innen teknologiutvikling, endrede markedsforhold og overgangen til en lavutslippsøkonomi.

Dette vil være utgangpunktet når vi skal drøfte hvordan nærings- og innovasjonspolitikken bør innrettes for å fremme god omstillingsevne, økt bærekraft og fortsatt høy konkurransekraft i norsk industri.

Som en del av arbeidet vil vi også se nærmere på tilsvarende strategiarbeid i andre land.

3. Om prosessen for meldingsarbeidet

For å kunne gjøre alt dette trenger vi innspill fra ulike kompetansemiljøer. Deres bidrag er avgjørende for oss. Det er næringslivet og fagmiljøene rundt industrien som sitter nærmest til å se hvilke muligheter som trendene gir, og hvilke grep som bør gjøres for å realisere disse. Vår rolle er å summere opp og se utviklingen i en større sammenheng hvor målet er størst mulig verdiskaping i norsk økonomi. 

Vi skal ha flere innspillsseminarer med ulike temaer rundt om i landet. Vi skal dessuten besøke en rekke bedrifter og vi skal på studietur til bl.a. Tyskland for å lære mer om deres arbeid med strategiarbeidet omtalt som "Industri 4.0".

Men dere har ikke kommet hit i dag for å høre meg snakke, det er for en gangs skyld jeg som skal høre på dere. Jeg gleder meg veldig til å høre hva dere har å si! Derfor vil jeg overlate ordet til neste taler på programmet.

Takk for oppmerksomheten!