Historisk arkiv

Forskrift om endring av forskrift 24. august 1956 nr. 9632 om tilvirkning, merking og omsetning av ost

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. april 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ 9 og 10, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. april 2007 med hjemmel i lov
19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ 9 og 10, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

I

I forskrift 24. august 1956 nr. 9632 om tilvirkning, merking og omsetning av ost
gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

§ 1 Ost
      Ost er i disse forskrifter produkter fremstilt av melk, fløte eller blandinger herav,
1. ved at myse er delvis fjernet fra melkens koagulerte proteiner,
2. ved delvis konsentrering av myse (mysost).
       Det er forbudt å omsette under betegnelsen ost produkter som inneholder andre råvarer enn melkeråvarer eller inneholder fettstoffer som ikke stammer fra melk.
       Disse forskrifter omfatter ost som fremstilles, utbys, innføres eller utføres for salg. 

II

Endringene trer i kraft straks. Produkter som etter denne forskriftsendringen må endre betegnelse, og som er merket innen 20. august 2007, kan omsettes med uendret betegnelse inntil lagrene er brukt opp eller inntil produktets holdbarhetsdato utløper.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov