Høring av endring av forskrift 24. august 1956 nr. 9632 om tilvirking, merking og omsetning av ost - osteforskriften

Forskrift om endring av forskrift 24. august 1956 nr. 9632 om tilvirkning, merking og omsetning av ost. Fastsatt 20. april 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.02.2007

Vår ref.: 200600341-/AZA

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift om endring av forskrift 24. august 1956 nr. 9632 om tilvirking, merking og omsetning av ost (heretter osteforskriften).

Bakgrunn
Landbruks- og matdepartementet har i samarbeid med Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet igangsatt en prosess for helhetlig revisjon av kvalitetsforskriftene fastsatt med hjemmel i matloven. Mattilsynet vil i løpet av våren gi departementene sin anbefaling på dette området.

Landbruks- og matdepartementet ønsker imidlertid uavhengig av den pågående prosessen i Mattilsynet å foreslå en revisjon av de bestemmelsene i osteforskriften som regulerer hvilke produkter som kan omsettes under betegnelsen ost.

Gjeldende rett
Osteforskriften § 1 lyder i dag som følger: 

Ost er i disse forskrifter produkter fremstilt av melk, fløte eller blandinger herav,

 1. ved at myse er delvis fjernet fra de koagulerte eggehvittestoffer,
 2. ved delvis konsentrering av myse (mysost)

 

Det er forbudt å omsette under betegnelsen ost produkter som inneholder fettstoffer som ikke stammer fra melk. Unntatt herfra er omsetning av margarinost til innenlandsk forbruk.

 

       Disse forskrifter omfatter ost som fremstilles, utbys, innføres eller utføres for salg.

 

Forskriften definerer ost som et produkt som har melk eller melkeprodukter som råvarer, og som bare inneholder fettstoffer fra melk. Bare produkter som oppfyller disse kravene kan omsettes under betegnelsen ”ost”. Definisjonen er i tråd med standarden for ost i Codex Alimentarius.

Samtidig gir den norske forskriften unntak fra kravet om at ost bare skal inneholde melkefett, når det gjelder margarinost. Margarinost kan dermed omsettes under betegnelsen ost, til tross for at den inneholder andre fettstoffer enn melkefett. Det er ikke klart hva som anses for å være margarinost i dag, så unntaket åpner for at ulike typer kopiprodukter med vegetabilsk fett kan omsettes under betegnelsen ost.  

Forslag om endringer
Landbruks- og matdepartementets foreslår at betegnelsen ost fra nå av skal reserveres for produkter som har melk eller melkeprodukter som råvare, og som ikke inneholder annet fett enn melkefett. Vi mener at dette vil være i samsvar med definisjonen av ost i Codex Alimentarius standard for ost. Endringen innebærer at det ikke lenger vil være tillatt med omsetning av margarinost under betegnelsen ost. 

Osteforskriften gir i dag etter departementets mening ikke klarhet i hvilke produkter som kan benytte betegnelsen ost. Gjennom både å tillate og å forby bruk av betegnelsen ost for produkter som inneholder annet fett enn melkefett, gir forskriften etter vårt syn uklare signaler. Denne uklarheten kan resultere i en bruk av betegnelser som villeder forbrukerne. Vi mener at ved å fjerne unntaket for margarinost fra forskriften vil forskriften klargjøres på dette punktet. 

Landbruks- og matdepartementet mener at dagens uklarheter i forskriften når det gjelder bruk av betegnelsen ost, kan føre til en forvaltning og tolkning av forskriften som er uheldig. På denne bakgrunn anser vi at det er vesentlig å klargjøre den rettslige situasjonen så raskt som mulig.  

Departementet ønsker ikke å innføre restriksjoner for muligheten til å omsette nye og innovative produkter. Etter de foreslåtte endringene i forskriften vil imidlertid kopiprodukter måtte omsettes under en annen betegnelse enn ost og uten at betegnelsen ost kan inngå i en sammensatt betegnelse. 

Når det gjelder vurdering og revisjon av andre deler av osteforskriften enn regulering av bruken av betegnelsen ost, vil dette tas opp i sammenheng med den påbegynte helhetlige gjennomgangen av alle kvalitetsforskriftene i matloven.  

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forskriftsendringen vil medføre at produkter som omsettes som ost på markedet i dag, og som etter endringen ikke faller inn under definisjonen av ost, vil måtte bruke enn annen betegnelse. På bakgrunn av at forskriftsendringen kommer med kort varsel, kan produsenter bli sittende med lager av emballasje som ikke lenger er tillatt brukt. Det foreslås derfor en overgangsordning som medfører at produkter som etter endringene ikke kan omsettes som ost, men som er i produksjon ved ikrafttredelsen av forskriftsendringen, kan omsettes med uendret betegnelse i to måneder etter at forskriften har trådt i kraft.  

Høringsprosess
På bakgrunn av de særlige omstendighetene som tilsier et behov for snarlig klarhet i situasjonen, har landbruks- og matministeren den 8. februar 2007 fattet beslutning om å fravike utredningsinstruksen når det gjelder høringsfrist. Frist for høringsinnspill settes til 26. februar 2007. Landbruks- og matdepartementet inviterer samtidig til et høringsmøte om saken den 27. februar 2007 kl. 12.00 i Akersgata 59. Vi ber om at påmelding til høringsmøtet sendes til postmottak@lmd.dep.no innen 23. februar. Vi mottar gjerne også en elektronisk kopi av høringsinnspill til samme e-postadresse.

 

Med hilsen

Hege Nygård Wetland
avdelingsdirektør

                                                                                          Astrid Zachariassen
                                                                                          rådgiver

 

 

Kopi: Mattilsynet - hovedkontoret

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx.xx.2007 med hjemmel i lov
19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ 9 og 10.  

I

I forskrift 24. august 1956 nr. 9632 om tilvirkning, merking og omsetning av ost gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

 § 1       Ost

Ost er i disse forskrifter produkter fremstilt av melk eller melkeprodukter,

 1. ved at myse er fjernet fra de koagulerte eggehvittestoffer,
 2. ved delvis konsentrering av myse (mysost).

Det er forbudt å omsette under betegnelsen ost produkter som inneholder fettstoffer som ikke stammer fra melk.

Disse forskrifter omfatter ost som fremstilles, utbys, innføres eller utføres for salg.     

II

 Endringene trer i kraft straks. Produkter som etter endringene ikke kan omsettes som ost, men som er i produksjon ved ikrafttredelsen av denne forskrift, kan omsettes med uendret betegnelse i inntil to måneder etter forskriftens ikrafttredelse.

 • Departementene
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Landbrukssamvirkets Felleskontor
 • Norges Kvinne- og Familieforbund (K&F)
 • Norsk allmennstandardisering
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
 • Næringsmiddelinspektørenes Forening
 • SND (Statens nærings- og distriktsutviklingsfond)
 • Forskerforbundet
 • Norges astma – og allergiforbund
 • Denofa AS
 • Lilleborg
 • Diplom-Is AS
 • Hennig Olsen Is
 • Norsk landbrukssamvirke
 • Norske Iskrembedrifters landsforening
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Dagligvareseksjonen
 • Import og eksportagenters forening
 • Margarinindustriens Bransjeforening
 • Matforsk
 • KSL Matmerk
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Næringsmiddelindustriens Leverandørforening
 • Orkla Foods
 • Arla Foods AS
 • Kavli Norge AS
 • Mills DA
 • Q-meieriene
 • Synnøve Finden ASA
 • TINE Norske Meierier
 • UNIL A/L