Historisk arkiv

Sterk satsing på digitalisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen har som mål at forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv som hovedregel skal skje digitalt. I budsjettforslaget for 2014 legger regjeringen opp til å øke bevilgningene til IKT- og digitaliseringstiltak på en rekke områder.

- Regjeringen viser med dette at vi gjennomfører tiltakene i digitaliseringsprogrammet ”På nett med innbyggerne” som ble lansert i april i fjor. Vi er i ferd med å få på plass sikker digital post til innbyggere og næringsliv, vi har endret forvaltningsloven som åpner for digitalt førstevalg og vi har satt tidsfrister for når statlige skjemaer skal være digitalisert, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Regjeringen foreslår konkrete bevilgninger til viktige fellesløsninger:

 • Satsingen på Altinn videreføres med cirka 230 millioner kroner. Det skal prioriteres å forbedre testregime, bygge opp kompetanse og fortsette arbeidet med å sikre stabilitet og robusthet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner i 2014 til å videreføre etableringen av en sikker digital postkasse til innbyggerne og annet arbeid for å gjøre digital kommunikasjon til hovedregelen når offentlig forvaltning kommuniserer med innbyggere og næringsliv.
 • I tillegg til sikker digital postkasse, skal det blant annet utvikles en reservasjonsløsning for innbyggere som ikke ønsker å motta digital post fra forvaltningen. Regjeringen vil også legge til rette for løsninger for sikker, digital informasjonsutveksling internt i forvaltningen.

Regjeringen har også i år prioritert satsinger i NAV, politi- og justissektoren og helse- og omsorgssektoren. I tillegg bevilges IKT-midler til Skatteetaten.

Blant budsjettforslagene på IKT-området:

 • 200 millioner kroner til IKT i politiet: Regjeringen foreslår å øke satsningen på IKT i politiet. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 foreslås det 200 millioner kroner som skal gå til tekniske endringer og sikkerhetstiltak knyttet til ikrafttredelse og oppfyllelse av politiregisterloven, til anskaffelse av nytt saksbehandlersystem og ny leverandøravtale for pass og innføring Nasjonalt ID-kort med eID. Den økte bevilgningen skal også gi rom for å sikre nødvendige forberedelser til Merverdiprogrammet og ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjekt 1 i programmet, og til å prioritere flere IKT-prosjekter i politiet innenfor rammen.
   
 • 334 millioner kroner til digitalisering og IKT i helse- og omsorgssektoren: Regjeringen foreslår å styrke sykehusene med 250 millioner kroner til IKT og medisinsk-teknisk utstyr. Regjeringen foreslår videre 50 millioner kroner til utvikling av selvbetjeningsløsninger på www.helsenorge.no, utredning av en samlet journal for helse- og omsorgstjenestene (én innbygger - én journal) og styrking av informasjonssikkerheten i sektoren. I tillegg foreslås det å bevilge 34 millioner kroner til et velferdsteknologiprogram for helse- og omsorgstjenesten.
   
 • 701,4 millioner kroner til IKT-modernisering i NAV: I Arbeids- og velferdsetaten gjennomføres det et omfattende IKT moderniseringsprogram. Programmet vil blant annet omfatte selvbetjeningsløsninger, økt automatisering av vedtaksbehandling og elektronisk samhandling med samarbeidsparter. Programmet er planlagt gjennomført over seks år inndelt i tre prosjekter. Prosjekt 1 startet høsten 2012 og vil blant annet inneholde nye løsninger for gjennomføring av uførereformen. For 2014 foreslår regjeringen å bevilge 701,4 millioner kroner til Prosjekt 1. NAVs IKT drifts- og forvaltningskostnader vil øke etter hvert som leveranser fra moderniseringsprogrammet settes i produksjon. Til delvis dekning av denne økningen foreslås det bevilget 100 millioner kroner.
 • 150 millioner kroner til bredbånd: Regjeringen foreslår å etablere en ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging. Tilskuddsordningen skal sikre alle husstander i Norge et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet. Det er satt av til sammen 150 millioner kroner til ordningen. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til bredbåndsprosjekter. Post- og teletilsynet skal forvalte tilskuddsordningen.
 • 62,5 millioner kroner til IKT i Skatteetaten: Regjeringen forslår videre å modernisere Skatteetatens systemer for forskudds- og skatteberegning. Dette vil gi mindre sårbare systemer, mer brukervennlige og informative løsninger og en mer presis skatteberegning. Det er foreslått en bevilgning på 47,5 millioner kroner til dette i 2014. Det er i tillegg foreslått 15 millioner kroner til utvikling av en forenklet selvangivelse for næringsdrivende med enkle skattemessige forhold.
   
 • 25 millioner kroner til åpne kartdata: I revidert nasjonalbudsjett i vår satte regjeringen av 10 millioner kroner til frigivelse av kartdata. I Statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å bevilge 25 millioner kroner som en videreføring av å gjøre de viktigste nasjonale kartdata åpent tilgjengelig og gratis for alle.
   
 • 4,5 millioner kroner til Friprogsenteret: Tilskuddet til Nasjonalt senter for fri programvare (Friprogsenteret) foreslås videreført med en bevilgning på 4,5 millioner kroner.