Historisk arkiv

Nye klimatiltak i Revidert nasjonalbudsjett 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

I forslag til Revidert nasjonalbudsjett presenterer Regjeringen flere viktige tiltak for å redusere utslippene av klimagasser. - Regjeringen har en offensiv miljøpolitikk, og kommer også i revidert med forslag som bidrar til kampen mot global oppvarming, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Det legges til rette for å bruke 200 millioner kroner til kvotekjøp etter Kyotoprotokollen.  Samtidig fortsetter satsingen for å få ned utslippene fra transportsektoren. Det  legges til rette for økt bruk av biodrivstoff samt nye satsinger for å fremme kollektivtransport og sykkelbruk.

Kvotekjøp etter Kyoto-forpliktelsene
I prinsippene for statens kjøp av Kyoto-kvoter foreslår Regjeringen at det kun kjøpes kvoter som er sertifisert av et særskilt FN-organ. Staten vil i utgangspunktet dekke sitt kjøp av kvoter fra prosjekter innenfor Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) og Felles gjennomføring (JI).
Bevilgning og fullmakt for inngåelse av kontrakter for kjøp av kvoter for å oppfylle Kyoto-forpliktelsen er til sammen 200 millioner kroner i 2007. Med en kvotepris på 100 kroner pr. tonn vil dette tilsvare 2 millioner tonn CO2-kvoter.

Kvoter for statsansattes reiser
Regjeringens kjøp av kvoter for statsansattes reiser med fly til utlandet skal baseres på samme retningslinjer som kjøp av kvoter for å oppfylle Norges forpliktelse i forhold til Kyotoprotokollen.

Støtte til flexifuelbiler
Regjeringen foreslår en støtteordning for E85-biler gjennom et fradrag i engangsavgiften på 10 000 kroner pr. E85-bil med virkning fra 1. juli 2007. Regjeringen vil følge utviklingen over tid for å se at den valgte støtteordningen virker etter hensikten.

Strategi for økt bruk av biodrivstoff
Regjeringen legger fram en strategi for økt bruk av biodrivstoff i Norge. Det settes et omsetningskrav til andel omsatt biodrivstoff tilsvarende 2 volumprosent i 2008 og 5 volumprosent i 2009. Regjeringen vil arbeide for et mål om å nå 7 volumprosent i 2010.

Styrker kollektivtransport
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til belønningsordningen for kollektivtransport med 47 millioner kroner. Regjeringen ønsker å styrke kollektivtransporten både i byene og i distriktene og foreslår også å bevilge 8 millioner kroner til pilotprosjekter for bedre kollektivtransport i distriktene.
Regjeringen foreslår også en tilleggsbevilgning på 15 millioner kroner til jernbaneinvesteringer i Bergen, Trondheim og Drammen.