Historisk arkiv

Utredning om eierkontroll i finansinstitusjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet mottok i dag Banklovkommisjonens utredning om eierkontroll i finansinstitusjoner.

Finansdepartementet gav 29. april 2008 Banklovkommisjonen i mandat å utarbeide forslag til lovregler om eierkontroll ved erverv av kvalifiserte eierandeler i finansinstitusjoner. Lovreglene skal gjennomføre EØS-regler som tilsvarer direktiv 2007/44. Direktivet endrer gjeldende regler om prosedyrer ved behandling av erverv av og forhøyelse av eierandeler i finansinstitusjoner (eierkontrollregler).

Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen ved beslutning nr. 79/2008 4. juli 2008. Fristen for gjennomføring av direktivet er satt til 21. mars 2009.

Utredning NOU 2008: 13 er Banklovkommisjonens 19. utredning, og sendes nå ut på høring. Finansdepartementet tar sikte på å fremme lovforslag tidlig i 2009.

Pressemelding fra Banklovkommisjonen og selve utredningen er tilgjengelig i høyre marg.