Historisk arkiv

Kampen mot sosial ulikhet begynner i barnehagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- rapport fra Fordelingsutvalget til finansministeren i dag

– Regjeringen har de siste fire årene bevisst jobbet for en bedre fordeling ved å stramme inn på toppen og dele ut i bunnen av skattesystemet. Men, for å kunne ta tak i de forholdene som bidrar til forskjeller må vi forstå hva dette kommer av. Det er det Fordelingsutvalget har sett på, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Finansminister Kristin Halvorsen mottok i dag Fordelingsutvalgets utredning av utvalgsleder Ådne Cappelen. Utvalget har det siste året utredet årsaker til de økonomiske forskjellene i Norge.

Fordelingsutvalget har i sitt arbeid sett på utviklingen i økonomiske forskjeller over tid, hva som har påvirket det og hvilke tiltak som kan bidra til en jevnere fordeling. Noe av det som har kommet klarest frem, er at barnehager og resten av utdanningssystemet har stor innvirkning på sosiale forskjeller senere i livet. Utvalget har derfor foreslått gratis kjernetid i barnehagen for alle barn og pekt på tiltak som kan øke sannsynligheten for at ungdommer fullfører videregående skole. Videre foreslår utvalget å fase ut kontantstøtten, og at barnetrygden årlig oppjusteres med lønnsveksten.

Problemene noen utsatte grupper har med å få innpass i arbeidslivet er en annen faktor som fører til økonomisk skjevhet, og utvalget har pekt på tiltak som kan gjøre det lettere å komme inn på arbeidsmarkedet. – Innstillingens viktigste funksjon er at den bidrar med et faktagrunnlag som utgangspunkt for debatten om fordelingspolitikk framover. Vi tar sikte på å sende forslaget på bred høring, sier Halvorsen.

____________________

Les mer:
Fordelingsutvalgets pressemelding
Fordelingsutvalgets rapport
Lysark fra pressekonferansen
Nett-TV fra pressekonferansen