Høring - tiltak som kan være særlig gunstige mht. å bedre inntektsfordelingen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.09.2009

Vår ref.: 07/5356 J AFO

Høring - NOU 2009: 10 Fordelingsutvalget - tiltak som kan være særlig gunstige mht. å bedre inntektsfordelingen

Finansdepartementet sender på høring NOU 2009: 10 Fordelingsutvalget - tiltak som kan være særlig gunstige mht. å bedre inntektsfordelingen. Utredningen er avgitt til Finansdepartementet av Fordelingsutvalget. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. april 2008, og overleverte sin utredning til Finansdepartementet
30. april 2009.

Utvalgets utredning kan hentes fra Finansdepartementets nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2009/nou-2009-10.html?id=558836.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen
24. september 2009. En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Det bes om at høringsmerknader oversendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til ordinær post. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen
Hans Henrik Scheel e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                     
                                                                         Erik Storm               
                                                                         avdelingsdirektør

Vedlegg

Høringsinstanser

Actis – rusfeltets samarbeidsorgan
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
FattigNorge
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede UNIO
Justis- og politidepartementet
Kirkens bymisjon
Kommunal- og regionaldepartementet
Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter KIM
KS
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kvinne- og familieforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk pensjonistforbund
Olje- og energidepartementet
Organisasjon mot offentlig diskriminering OMOD
Redd barna
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samferdselsdepartementet
Spekter
Statens seniorråd
Utenriksdepartementet
Velferdsalliansen
YS