Historisk arkiv

Reduksjon i overprisede statlige gebyrer og sektoravgifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

I 2007 startet Regjeringen arbeidet med å rydde opp i overprisede statlige gebyrer og sektoravgifter. Tilpasninger av eksisterende gebyr- og sektoravgiftsordninger til de nye retningslinjene innpasses i Regjeringens budsjettopplegg for de enkelte år. Endringer av sektoravgifter og overprisede gebyrer inngår i Regjeringens samlede skatte- og avgiftsopplegg.

Regjeringen fastsatte i 2006 tverrgående retningslinjer om gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger. Grunnvilkåret for å etablere en statlig gebyrordning skal være at det offentlige utfører en klart definert myndighetshandling overfor betaleren. Gebyret skal ikke være høyere enn statens kostnad ved å utføre denne handlingen. Retningslinjene sier videre at sektoravgifter fastsettes av forvaltningen med hjemmel i lov og er normalt øremerket til å finansiere utgiftene til bestemte formål på statsbudsjettet. Til forskjell fra gebyrer er imidlertid ikke betalingen av en sektoravgift motytelse for en konkret myndighetshandling. Sektoravgifter bør ikke være høyere enn de samlede utgiftene til de formål de skal finansiere.

I 2007 startet Regjeringen arbeidet med å rydde opp i overprisede statlige gebyrer og sektoravgifter. Tilpasninger av eksisterende gebyr- og sektoravgiftsordninger til de nye retningslinjene innpasses i Regjeringens budsjettopplegg for de enkelte år. Endringer av sektoravgifter og overprisede gebyrer inngår i Regjeringens samlede skatte- og avgiftsopplegg.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke overprisede gebyrer og sektoravgifter som er redusert eller fjernet så langt. Finansdepartementet presiserer at det under de ulike departementene også kan være eksempler på nye gebyrer/sektoravgifter og/eller gebyrer eller sektoravgifter som har økt. Slike endringer forutsettes imidlertid gjennomført innenfor kostnadsdekkende nivå.  

Statsbudsjettet 2007

Gebyr for begjæring av tvangsforretning (JD)

Satt ned fra 1806 til 1591 kroner

Tilleggsgebyret for avholdt tvangsforretning (JD)

Avviklet. Var 2236 kroner i 2006

Gebyr praktisk førerprøve lette og tunge kjøretøyer (SD)

Satt ned fra 835 til 720 kroner

Gebyr for førerkortutstedelse (SD)

Satt ned fra 295 til 200 kroner

Gebyr periodisk kjøretøykontroll tom. 3500 kg (SD)

Satt ned fra 530 til 430 kroner

Gebyr for myndighetskontroll tom. 3500 kg (SD)

Satt ned fra 550 til 430 kroner

Gebyr dagprøvekjennemerke (SD)

Satt ned fra 275 til 225 kroner

RNB 2007

Passgebyret for barn under 16 år (JD)

Satt ned fra 420 til 270 kroner

Statsbudsjettet 2008

Passgebyret for voksne (JD)

Satt ned fra 990 til 450 kroner

Innmeldingsgebyr og årsavgift til Merkeregisteret for fiskefartøyer (FKD)     

Samlet reduksjon 10 millioner kroner. For detaljer, les her

Gebyrer Brønnøysundregistrene (NHD)

Samlet reduksjon 50 millioner kroner. For detaljer, les her

Statsbudsjettet 2009

Legemiddelomsetningsavgiften (HOD)

Samlet reduksjon 90 millioner kroner. Avgiftssatsen settes ned fra 1,3 prosent til 0,55 prosent i 2009

Statsbudsjettet 2010
Årlig vederlag fra TV2 Foreslås avviklet. Avtalen med TV2 går ut. Inntekstsreduksjon 29 millioner kroner. Les mer
Årsavgiften for havnesikkerhet Foreslås avviklet. Inntektsreduksjon 15 millioner kroner. Les mer
Kystavgiften Foreslås satt ned fra 34 til 30 prosent. Inntektsreduksjon 12 millioner kroner. Les mer

Statsbudsjettet 2011

 

Gebyrer under Statens vegvesen

Gebyrene for utstedelse av lisenser og tillatelser til å drive internasjonal godstransport redusert med 1,5 mill. kroner.

Sektoravgifter under Mattilsynet

Sektoravgiftene redusert. Inntektsreduksjon 15 millioner kroner.

Sektoravgifter under Kystverket

Lavere avgift. Inntektsreduksjon 29 millioner kroner.

Statsbudsjettet 2012

Gebyrer under Toll- og avgiftsetaten

Gebyret for tollkredittdeklarasjon foreslås redusert fra 75 kroner til 47 kroner per deklarasjon. Beregnet inntektstap i 2012 er 100 millioner kroner (påløpt).

Sektoravgifter under Mattilsynet

Matproduksjonsavgiftene foreslås avviklet. Dette gir en inntektsreduksjon i 2012 på 630 millioner kroner (påløpt).

Sektoravgifter under Kystverket

Kystavgiften beregnes som en andel av Kystverkets utgifter til farledstiltak, drift og vedlikehold av fyr, merker og andre navigasjonshjelpemidler samt istjeneste. I budsjettet for 2012 foreslås avgiften redusert fra 20 til 10 prosent. Dette gir en beregnet inntektsreduksjon på 33 millioner kroner.

 


Se også nyhetssak i forbindelse med nye retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering i staten (16.06.2006).