Historisk arkiv

Høyringsfråsegner om tilrådinga frå kystfiskeutvalet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Høyringsfristen for NOU 2008: 5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark var 1. desember 2008. Høyringsfråsegnene er no tilgjengelege på Fiskeri- kystdepartementet sine nettsider. Kystfiskeutvalget for Finnmark vart oppnemnt i juni 2006, og fiskeri- og kystministeren fekk overlevert tilrådinga i februar i år.

Høyringsfristen for NOU 2008: 5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark var 1. desember 2008. Høyringsfråsegnene er no tilgjengelege på Fiskeri- kystdepartementet sine nettsider. Kystfiskeutvalget for Finnmark vart oppnemnt i juni 2006, og fiskeri- og kystministeren fekk overlevert tilrådinga i februar i år.

Mandatet til utvalet var mellom anna å greie ut samane og andre sin rett til å drive fiske i havet utanfor Finnmark, på prinsipielt grunnlag. Utvalet vart vidare bedt om ein historisk gjennomgang av samar og andre si utøving av fiske i Finnmark.

Du finn høyringsfråsegnene her (nokre av høyringsfråsegnene er forsinka og vert lagde ut når dei kjem til Fiskeri- kystdepartementet)