Historisk arkiv

Retten til fiske i havet utenfor Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

NOU 2008: 5 Kystfiskeutvalgets innstilling

- Et viktig arbeid er nå avsluttet. Jeg føler meg trygg på at innstillingen vil bidra til kunnskap og til konstruktiv debatt, sa fiskeri- og kystminister Helga Pedersen da hun mottok Kystfiskeutvalget for Finnmark sin innstilling.

Utvalgets innstilling – NOU 2008: 5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark ble overrakt fiskeri- og kystministeren av utvalgsleder Carsten Smith på et folkemøte i Vestertana i dag.

– Prosessen videre blir også viktig. Innstillingen vil snarlig sendes ut på bred høring. Alle involverte og interesserte må nå bidra til at vi får en konstruktiv og god debatt om de spørsmål utvalget drøfter, fortsatte fiskeri- og kystministeren.

Kystfiskeutvalget ble oppnevnt i statsråd 30. juni 2006 og er en oppfølging av Stortingets anmodning om utredning av samers og andres rett til fisket i havet utenfor Finnmark. I utvalgets mandat legges det vekt på at utvalget, på prinsipielt grunnlag, skal utrede rettighetssituasjonen når det gjelder saltvannsfiske i kystnære fravann og fjorder langs Finnmarkskysten. Utvalget skal presentere en historisk gjennomgang og kartlegging av slikt fiske, samt drøfte betydningen av relevante folkerettslige kilder, norsk rett, tidligere utredninger, rettspraksis, sedvanerett m.m. 

Utvalget er bedt om å fremme forslag til eventuelle lovendringer og andre tiltak utvalget mener er nødvendig eller hensiktsmessig.

Utvalgets innstilling – NOU 2008: 5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark skal sendes på høring, før regjeringen tar stilling til forslagene som er fremmet av kystfiskeutvalget. 

       Kystfiskeutvalgets leder Carsten Smith overleverer NOU 2008: 5 til fiskeri- og kystminister Helga Pedersen Dette bildet kan lastes ned i høyoppløselig format (JPG).

Kontaktperson i Forsknings- og innovasjonsavdelingen:
seniorrådgiver Richard Pedersen, telefon: 22 24 64 96.

Kystfiskeutvalgets leder, Carsten Smith, kan kontaktes ved å gå via pressevakttelefonen i Fiskeri- og kystdepartementet.