Høring - Retten til fiske i havet utenfor Finnmark

NOU 2008:5

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2008

Vår ref.:

 

NOU 2008: 5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark – høyring
Kystfiskeutvalet for Finnmark vart oppnemnt ved kongeleg resolusjon 30. juni 2006. Mandatet til utvalet var mellom anna å greie ut samane og andre sin rett til å drive fiske i havet utanfor Finnmark, på prinsipielt grunnlag. Utvalet vart vidare bedt om å gjere ein historisk gjennomgang av samar og andre si utøving av fiske i Finnmark.

Utvalet si innstilling, NOU 2008: 5, vert med dette sendt på høyring. Innstillinga finnst på www.regjeringen.no/fkd

NOU 2007: 13 Den nye sameretten inneheld i kapittel 22 ulike synspunkt og vurderingar knytt til kyst- og fjordfiske i sjøsamiske område. Denne innstillinga vart sendt på høyring 15. februar 2008. Vi ber dei høyringsinstansane som vil gje høyringssvar til denne delen av NOU 2007: 13, om å sende det til Fiskeri- og kystdepartementet saman med høyringssvar til NOU 2008: 5.

Høyringsfristen er sett til 1. desember 2008. Vi vil understreke at alle er velkomne til å gje høyringssvar, sjølv om dei ikkje er førte opp som høyringsinstans her.

Høyringssvara skal sendast til Fiskeri- og kystdepartementet, postboks 8118 Dep, 0032 Oslo, eller til postmottak@fkd.dep.no.

Med helsing

Johán H. Williams
ekspedisjonssjef                                             Jan Frederik Danielsen
                                                                    avdelingsdirektør

Departementa

Fylkeskommunane

Oslo kommune

Sametinget

Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstuttet

Kystvakten

Direktoratet for naturforvaltning

Finnmarkseiendommen

Reindriftsforvaltningen

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Nordland

Landsdelsutvalget for Nord-Norge

Regjeringsadvokaten

Sivilombudsmannen

Alta kommune

Berlevåg kommune

Båtsfjord kommune

Gamvik kommune

Hammerfest kommune

Hasvik kommune

Karasjok kommune

Kautokeino kommune

Kvalsund kommune

Lebesby kommune

Loppa kommune

Måsøy kommune

Nesseby kommune

Nordkapp kommune

Porsanger kommune

Sør-Varanger kommune

Tana kommune

Vadsø kommune

Vardø kommune

Kvænangen kommune

Kåfjord kommune

Storfjord kommune

Lyngen kommune

Tromsø kommune

Tranøy kommune

Torsken kommune

Berg kommune

Lenvik kommune

Sørreisa kommune

Lavangen kommune

Skånland kommune

Gratangen kommune

Evenes kommune

Narvik kommune

Tysfjord kommune

Hamarøy kommune

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sør-Norges Trålerlag

Fiskesalgsalgenes samarbeidsråd

Bivdi Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon

Fjordfiskernes forening

Norges Kyst- og fjordfiskarlag

Norsk Jeger- og fiskerforening

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norske sjømatbedrifters landsforening

Fiskekjøpernes forening

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk sjømannsforbund

Norsk sjøoffisersforbund

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og småbrukarlag

Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag

WWF Norge

Greenpeace

SABIMA

Norges Naturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Kommunenes sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets hovedorganisasjon

Finansnæringens hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

Innovasjon Norge

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Samenes Landsforbund

Samenes Folkeforbund

Vest-Finnmark Sjøsameforening

Øst Samene i Neiden

Sjøsamisk kompetansesenter

Vardobaiki Samisk Senter

Samisk kultursenter

Lulesamisk senter

Pitesamisk senter

Aja Samisk senter

Saemien Sitje

Samisk nærings- og utredningssenter AS

Norske Kveners Forbund

Skoltene i Norge

Samerådet, Norsk seksjon

Kompetansesenter for urfolksrettigheter

Finnmark Reiseliv AS

Samenes naturressursforbund

Samisk naturvernforbund

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

Tana og omegn Sjølaksefiskerlag

Finnmark Sjølaksefiskeforening

Sami Juristtaid Searvi

Universitetet i Oslo

Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø

Norges Fiskerihøgskole

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Nesna

Samisk høgskole

Nordisk Samisk Institutt

Norsk institutt for by- og regionforskning

NORUT

NOFIMA

Aksjon folkets rett til fiskeriallmenningen

Organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd