Historisk arkiv

Nasjonal strategi mot vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fredag 8. mars la regjeringen fram for Stortinget den aller første meldingen om vold i nære relasjoner. 75 millioner kroner ekstra settes av til arbeidet.

– De helsemessige konsekvensene av vold i nære relasjoner er alvorlige og potensielt livstruende. I tillegg til de umiddelbare konsekvensene øker også risikoen for framtidige helseproblemer. Jeg vil styrke helsepersonell sitt arbeid med vold og seksuelle overgrep, og gi de en mer aktiv rolle i avdekking av voldsproblematikk, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Alle gravide skal spørres. De som arbeider i helse- og omsorgstjenesten har en viktig rolle i å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep. Det skal derfor innføres nye retningslinjer som sikrer at helsepersonell spør alle gravide om de er utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

– Skal vi greie å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot kvinner med barn i magen, må helsepersonell tørre å se – og ikke minst, tørre å handle. Å avdekke vold eller seksuelle overgrep på et tidlig tidspunkt er viktig for den videre helsa til både mor og barn, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Ny organisering av overgrepsmottak. For å styrke kvaliteten er det nå besluttet at tilbudet til barn som har vært utsatt for mishandling eller seksuelle overgrep skal forankres i spesialist­helsetjenesten.  Regjeringen vil vurdere å opprette regionale overgrepsmottak for barn. Også tilbudet til voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep skal forankres i spesialisthelsetjenesten fra 2015.

Styrket samarbeid med frivillige organisasjoner. Samarbeidet skal styrkes gjennom blant annet å etablere en tilskuddordning på 8 millioner kroner årlig som frivillige organisasjoner og andre aktører kan søke om midler fra.

Mer kunnskap. 10 millioner kroner årlig settes av til et eget forskningsprogram. Voldens helsemessige konsekvenser og hvordan fange opp særlig sårbare grupper, er eksempler på tema det skal forskes nærmere på.

Bedre forebygging. Vold i nære relasjoner koster samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig, og anslagsvis utsettes mellom 75-150 000 i Norge hvert år for slik vold (Vista Analyse 2012). Regjeringen vil utarbeide en nasjonal strategi for forebygging og setter av 7 millioner kroner årlig til denne tiltakspakken.

Bedre tilbud til voldsutøvere. Regjeringen vil styrke kompetansen og kapasiteten i behandlingstilbudet til voldsutøvere med 5 millioner kroner.

Stortingsmeldingen følges opp med en handlingsplan i løpet av høsten 2013.

Se meldingen her.

Se mer på Justisdepartementets sider.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter