Historisk arkiv

Én innbygger - én journal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– Vi vil utnytte mulighetene som ligger i moderne teknologi for å nå mål om bedre kvalitet, bedre pasientsikkerhet, mer effektivitet og bedre ressursbruk, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

– Vi vil utnytte mulighetene som ligger i moderne teknologi for å nå mål om bedre kvalitet, bedre pasientsikkerhet, mer effektivitet og bedre ressursbruk. Utgangspunktet er godt, nordmenn er på nett og i Europa ligger vi i toppen i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helsesektoren. Men vi trenger tydeligere mål, bedre samordning, oppdatert lovgivning og ny teknologisk satsing. Regjeringens hovedmål er én innbygger - én journal, sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre da han la frem melding til Stortinget om digitalisering av helsesektoren fredag.

Regjeringen vil at:

  • Helsepersonell skal ha rask, enkel og sikker tilgang til alle nødvendige opplysninger. Det må skje uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får behandling.
  • Innbyggerne skal ha rask tilgang på enkle og sikre digitale tjenester. Regjeringens mål er at hver enkelt av oss skal kunne involveres i prosesser og beslutninger om egen helse.
  • Data skal være tilgjengelig for bedring av kvalitet, helseovervåking, styring og forskning.

- Enkle og sikre digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten lettere. Pasienter og brukere skal få elektronisk tilgang til egen journal gjennom nye nettjenester. Innbyggerne skal få tilbud om selvbetjeningsløsninger, og få mulighet til å kommunisere elektronisk med helsepersonell, sier Støre.

Helseregisterloven skal gjennomgås slik at journalopplysninger skal kunne følge pasienten og brukeren gjennom hele behandlingen.

Arbeidet med å velge en teknisk løsning forberedes og igangsettes tidlig i 2013. Etablering av en slik løsning vil være et stort nasjonalt løft, som vil gi nye muligheter for helse- og omsorgstjenesten. Vi ønsker å involvere både helsepersonell og leverandører for å finne egnede løsninger.

- 95 prosent av alle pasientforløp foregår innenfor en region. Alle regioner har fokus på IKT- utvikling. Vi kan dra nytte av at én region gjennomfører et pilotprosjekt for en journal som omfatter sykehus, kommuner, fastlege og andre som deltar i behandling av pasienten. Helse Midt-Norge har allerede samordnet dagens IKT systemer for medisinsk informasjon for alle sykehusene i regionen og har et godt utgangspunkt for å ta denne rollen, sier Støre.

- Mange aktører i helse-Norge utvikler IKT løsninger. Myndighetene vil bidra til mer enhetlige løsninger gjennom krav til standardisering av systemer og en strategi for standardisering som legges frem av helsedirektoratet våren 2013, sier Støre som understreker betydningen av nært samarbeid med kommunene og kommunenes organisasjoner.

En journal for hele helse- og omsorgssektoren er et utviklingsprosjekt som vil engasjere en rekke aktører. Parallelt med utviklingen vil vi videreføre mange av de viktige tiltakene som pågår, eller er planlagt, for å bedre den elektroniske samhandlingen, som utvikling av e-resept, elektronisk kjernejournal, Mine vaksiner, Mine resepter, ulike selvbetjeningstjenester, e-konsultasjon, forenklede refusjonsordninger.

Les hele meldingen "Én innbygger - én journal"

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter