Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2009:

3800 nye studieplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen legger opp til at det etableres 3 800 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler allerede fra høsten 2009. I tillegg økes basisbevilgningen til de høyere utdanningsinstitusjonene med 80 millioner kroner. Tiltakene er en del av Revidert nasjonalbudsjett som legges fram i dag.

Regjeringen legger opp til at det etableres 3 800 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler allerede fra høsten 2009. I tillegg økes basisbevilgningen til de høyere utdanningsinstitusjonene med 80 millioner kroner. Tiltakene er en del av Revidert nasjonalbudsjett som legges fram i dag.

Fordeling 80 mill kr ekstramidler

Tilleggsliste studieplasser

Økt kapasitet ved utdanningsinstitusjonene står sentralt på Kunnskapsdepartementets område. I tillegg til flere studieplasser foreslår regjeringen at bevilgningene til fagskolene økes med 20 millioner kroner, noe som gir rom for 400-450 nye plasser. Det foreslås bevilget 20 millioner kroner til opplæring for voksne gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet og 35 millioner kroner til tiltak mot frafall i videregående skole.

-  Søkningen til høyere utdanning har økt betydelig i 2009, og regjeringen følger nå opp dette med bevilgninger til flere studieplasser. Norge har behov for flere unge med høyere utdanning, og dette er spesielt viktig i en periode med et vanskelig arbeidsmarked, sier forsknings- og høyere utdanningminister Tora Aasland.

Søkningen til lærerutdanningen har økt med 35 prosent denne våren. Regjeringen foreslår derfor at 1000 av de nye studieplassene blir fordelt til lærerutdanning samt til førskolelærerutdanning og videreutdanning i barnehagepedagogikk. I tillegg skal 850 nye studieplasser gå til helse- og sosialfaglige utdanninger og 550 til realfagsområdet. 600 av de nye studieplassene går til andre studieretninger prioritert av universitetene og høyskolene selv, mens 800 flere studenter får mulighet til desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning.

Videregående opplæring
Regjeringen legger stor vekt på at flere unge fullfører videregående opplæring. De økte bevilgningene på dette området skal blant annet gå til tettere oppfølging av elever med svake resultater på kartleggingsprøvene.

-  At bare 70 prosent fullfører videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse etter fem år, er et av våre største samfunnsproblemer. Kvalitetsutvikling på videregående nivå og tettere oppfølging av elever som sliter, er derfor helt nødvendig tiltak, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Basiskompetanse i arbeidslivet
Han legger i tillegg stor vekt på at voksne med svak grunnutdanning får økte muligheter til å ta utdanning knyttet til den enkelte arbeidsplassen. Program for basiskompetanse i arbeidslivet har vært en suksess, og antallet bedrifter som søker om midler gjennom programmet er svært høy. Derfor foreslås bevilgningen til dette formålet økt med 20 millioner kroner i revidert budsjett for 2009.

Barnehager
Regjeringen slår også fast at målet om full barnehagedekning er i ferd med å bli innfridd. Det legges budsjettmessig til rette for at 271 500 barn har barnehageplass ved utgangen av 2009, noe som gir en dekningsgrad for barn i alderen 1-5 år på 90,4 prosent. Med de utbyggingsplaner som nå gjennomføres i kommunene, legger regjeringen til grunn at den lovfestede retten til barnehageplass ved høstens hovedopptak blir oppfylt.

Fordeling 80 mill kr ekstramidler

 Tilleggsliste studieplasser