Historisk arkiv

Skolestart 2012: Mer praktisk og variert skoledag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Om få dager vil nærmere 850 000 elever starte et nytt skoleår i grunnskole og videregående opplæring. For mange vil dette skoleåret bringe med seg viktige endringer. – Vi innfører valgfag for å øke motivasjon og innsats i ungdomsskolen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Om få dager vil 800 000 elever starte et nytt skoleår i grunnskole og videregående opplæring. For mange vil dette skoleåret bringe med seg viktige endringer. – Vi innfører valgfag for å øke motivasjon og innsats i ungdomsskolen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.  

Pressekonf Marienlyst skole from Kunnskapsdepartementet on Vimeo.

 

Strategi for ungdomstrinnet

For å få til en mer praktisk og variert skoledag vil åttendeklassingene være de første som får tilbud om åtte ulike valgfag. Neste år bygges ordningen ut med syv nye tema og som tilbud også for elever på 9. trinn. I 2014 vil alle ungdomsskoleelever ha valgfag.

 – Innføring av valgfag er en milepæl i arbeidet med å utvikle ungdomstrinnet. Men skal vi nå målene om en opplæring der elevene lærer gjennom å gjøre, bruke og erfare selv, er det nødvendig med flere tiltak. Vi har derfor utarbeidet en femårig strategi for ungdomstrinnet. Den innebærer blant annet satsing på klasseledelse og kompetanseheving hos lærere der erfaringsutveksling om praktisk og varierte metoder blir et viktig element. Jeg forventer at alle skoler etter hvert skal delta i satsingene som primært retter seg mot lesing, skriving og regning, understreker kunnskapsministeren. Dette skoleåret vil opplegget bli prøvd ut i 22 kommuner og et utvalg skoler. Neste år utvides prosjektet i stor skala.

 

Utfordringer for alle

Fra årets skoleår vil flere elever på ungdomstrinnet kunne ta fag på videregående nivå. Denne ordningen skal nå omfatte alle fellesfag og alle programfag med sluttvurdering, det vil si karakterer etter et år. Det vil være opp til kommunen og skolens leder å legge til rette for at elevene kan benytte denne muligheten. 

- Alle skal ha tilpassa opplæring, også de som presterer best. Nå gir vi flere elever noe å strekke seg etter. Det øker både motivasjon og læring, sier Kristin Halvorsen.

 

Flere skal gjennomføre

I løpet av året vil alle landets kommuner være med i Ny GIV-samarbeidet. Ny GIV er Kunnskapsdepartementets prosjekt for å få flere til å gjennomføre en videregående opplæring. Prosjektet er en felles satsing mellom stat, fylkeskommuner, kommuner og NAV.

Ny GIV tilbyr elever som sliter faglig ekstra intensivopplæring mot slutten av ungdomsskolen og i videregående opplæring, for å tette kunnskapshull. Videre skal de skolene, den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT) og NAV samarbeide tettere for å hjelpe ungdom som slutter i videregående opplæring tilbake til opplæring, arbeid eller tiltak som kombinerer opplæring og arbeid.

I år er det tredje året det har vært gjennomført sommeraktiviteter i prosjektet for å gi ungdommer en ny mulighet. Årets sommeraktiviteter er blant annet sommerskole, forkurs til videregående skole og sommerjobb for elever i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole og mellom de to første årene i videregående opplæring.

Totalt blir det satt av om lag 500 millioner kroner til Ny GIV-prosjektet i perioden 2011 - 2013, hvorav 20 millioner til årets sommeraktiviteter:

 – Mitt mål er at den ordinære skolen skal endre seg så mye at dette prosjektet til slutt blir overflødig. Alle elever skal møte en praktisk og variert skole, understreker kunnskapsministeren.

Så langt har totalt 13 000 elever blitt omfattet av dette tiltaket. Samtidig har 3 500 lærere fått opplæring i undervisningsmetoder tilpasset elever som sliter med blant annet lesing, skriving og regning.

 

 

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen ønsker en mer variert og praktisk ungdomsskole. Hun tror dette vil gjøre ungdomsskolen mer motiverende og elevene blir da bedre motivert for videre skoleløp.

- Ny GIV bety nye måter å jobbe på og vi har god erfaring med dette. Frafallet går ned, sier Halvorsen.
 (Foto: KD)