Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Hedmark får 251 millioner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Hedmark får kommunene og fylkeskommunen til sammen 251 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringens tiltakspakke innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene. Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder kroner på landsbasis.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Hedmark er denne på om lag 32 millioner kroner.

Alle fylker får dessuten del i økte investeringsrammer for bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren blir dessuten kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

- Ekstramilliarder til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier vil komme innbyggere landet over til gode. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg og anlegg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Nøkkeltall for kommunene i Hedmark:

Kommunene i Hedmark får om lag 127 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 41,6 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette om lag 169 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til om lag 44 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Hedmark fylke på om lag 32 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-2
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

0402 Kongsvinger

11 651

3 600

15 250

3 787

0403 Hamar

18 801

5 689

24 491

5 985

0412 Ringsaker

21 669

6 655

28 325

7 002

0415 Løten

4 851

1 516

6 367

1 595

0417 Stange

12 652

3 944

16 595

4 149

0418 Nord-Odal

3 415

1 224

4 639

1 288

0419 Sør-Odal

5 236

1 689

6 925

1 777

0420 Eidskog

4 287

1 575

5 862

1 657

0423 Grue

3 403

1 284

4 687

1 351

0425 Åsnes

5 111

1 862

6 973

1 959

0426 Våler

2 585

922

3 507

970

0427 Elverum

13 168

3 922

17 090

4 126

0428 Trysil

4 534

1 706

6 240

1 795

0429 Åmot

2 873

1 016

3 889

1 069

0430 Stor-Elvdal

1 800

684

2 484

720

0432 Rendalen

1 334

565

1 899

595

0434 Engerdal

974

403

1 376

424

0436 Tolga

1 139

437

1 575

459

0437 Tynset

3 614

1 295

4 909

1 362

0438 Alvdal

1 598

587

2 185

617

0439 Folldal

1 114

435

1 549

458

0441 Os

1 385

548

1 933

576

Hedmark

127 193

41 557

168 750

43 722

Nøkkeltall for Hedmark fylkeskommune:

Hedmark fylkeskommune får om lag 32 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 10,5 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 8 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette om lag 50 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 8,3 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

5

Hedmark

31 798

10 474

8 074

50 347

8 292

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.