Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Østfold får 344 millioner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Østfold får kommunene og fylkeskommunen til sammen 344 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

I Østfold får kommunene og fylkeskommunen til sammen 344 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringens tiltakspakke innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene. Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder kroner på landsbasis.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Østfold er denne på om lag 45 millioner kroner.

Alle fylker får dessuten del i økte investeringsrammer for bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren blir dessuten kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

- Ekstramilliarder til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier vil komme innbyggere landet over til gode. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg og anlegg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Nøkkeltall for kommunene i Østfold:

Kommunene i Østfold får 179 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 54 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 233 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til om lag 57 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en momskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Østfold på om lag 45 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innbyggertall
(1000 kr)

1

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen i
inntektssystemet
(1000 kr)

2

Sum av
kolonne
1-2
(1000 kr)

3

Skattekompensasjon
fordelt etter
kostnadsnøkkelen i
inntektssystemet
(1000 kr)

4

 

0101 Halden

18 920

5 785

24 705

6 086

0104 Moss

19 720

5 587

25 307

5 878

0105 Sarpsborg

34 456

10 332

44 788

10 870

0106 Fredrikstad

48 540

14 542

63 082

15 299

0111 Hvaler

2 679

866

3 546

912

0118 Aremark

959

380

1 339

400

0119 Marker

2 332

819

3 151

862

0121 Rømskog

431

209

641

220

0122 Trøgstad

3 378

1 126

4 505

1 185

0123 Spydeberg

3 411

1 020

4 431

1 073

0124 Askim

9 788

2 749

12 536

2 892

0125 Eidsberg

7 117

2 242

9 358

2 358

0127 Skiptvet

2 356

738

3 094

777

0128 Rakkestad

5 052

1 691

6 743

1 779

0135 Råde

4 589

1 366

5 955

1 437

0136 Rygge

9 397

2 800

12 197

2 945

0137 Våler

2 929

849

3 778

893

0138 Hobøl

3 111

938

4 049

987

Østfold

179 165

54 039

233 204

56 853

Nøkkeltall for Østfold fylkeskommune:

Østfold fylkeskommune får om lag 45 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 12 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 9 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 66 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 9,5 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

1

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

2

Lærlingtilskudd
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

3

Sum av
kolonne
1-3
(1000 kr)

4

Skattekomp.
fordelt etter
kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

5

 

 Østfold

44 791

12 002

9 251

66 044

9 501

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.