Historisk arkiv

Dyrøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Prosjektleder: Nina Nikolaisen

Bakgrunn: Dyrøy kommune har høyt fokus på digital kompetanse og utnyttelse av bredbåndet. Hittil har kommunen konsentrert seg mest om områdene næring og læring. Det stilles høye krav om digital kompetanse også på andre områder i kommunen, for eksempel innen helse og omsorg og i barnehagen, områder der det tradisjonelt sett ikke er satset mye på verken utstyr/teknologi eller opplæring. Kunnskap er det som driver fram ny utvikling. Det er derfor av avgjørende betydning at hele kommunen hever sitt kunnskapsnivå for å kunne høste flere gevinster av det arbeidet som er nedlagt og de investeringene som er gjort. Skal kommunen jobbe frem nye arbeidsmåter og vurdere innovasjon og alternative organiseringsformer, må enkelte typer arbeid effektiviseres og det må frigjøres tid og ressurser til nytenking og utprøving.

Hvordan kan deling av informasjon med foresatte/pårørende og lokalsamfunnet bli bedre? Hvordan kan ansatte enklere dele informasjon og erfaringer med hverandre?

Prosjekt: “Digitalt kompetente medarbeidere” og “ Kunnskapslagre”

Mål:

 • Gjøre kommunens helse- og omsorgsarbeidere, ansatte i barnehagen, og kommunale ansatte for øvrig digitalt kompetente
 • Gjøre det attraktivt å jobbe hel stilling, gjennom mulighet til å tilby mer varierte arbeidsoppgaver.
 • Tilby tilleggsutdannelse/kompetanseheving til de ansatte innen det digitale
 • Bli mer attraktiv for rekruttering i nye grupper, bli attraktiv for menn
 • Muliggjøre “velferdsteknologi”-prosjektet og andre satsinger, ha kvalifisert personale til å jobbe på nye måter
 • Gjøre de ansatte selvstendige mht produksjon av digital informasjon og digital overføring av kunnskap
 • Samarbeid med utdanningsinstitusjoner i regionen – skape “den nye helsearbeideren” og “den nye barnehageansatte”
 • Godt omdømme som arbeidsgiver
 • Utnytte trepartssamarbeidsmodell til å utvikle bedre arbeidskultur innenfor de berørte sektorene.

Effektmål:

 • Alle stillinger besatt av kvalifisert personale
 • Liten turnover
 • Godt arbeidsmiljø
 • Høyt frisknærvær
 • Flere menn i omsorgsyrker
 • Få satt den nye digitalt kompetente medarbeideren på agendaen i utdanningssystem, fagforeninger, media osv.

Tiltak:

 • Skape fysiske, digitale og mentale læringsrom - fylt med utstyr og kunnskap
 • Skape en modell for videreutdanning/skolering av ansatte i bruk av teknologi og digitale hjelpemidler, inkl. kjennskap til hardware/software
 • Etablere et godt intranett for informasjonsdeling. Her kan man finne «kunnskapslagrene», samlinger av e-læring om prosedyrer. Intern - og taus - kunnskap i kommune, blir på slik vis gjort tilgjengelig både steds- og tiduavhengig, samt man redder små krisesituasjoner: Der den muligens eneste «kompetanse» i kommunen ikke skulle være til stede, kan da andre få adgang, etter myndighet.
 • Helse trenger et digitalt vaktrom som kan håndtere “Velferdsteknologi”-prosjektet (skjermer med kamera for videosamtaler med brukere), et godt kommunikasjonsrom for pasienter/pårørende, samt lærings/grupperom.
 • Barnehagen trenger fysiske omgivelser der ansatte kan arbeide alene/ grupper/ ha møter, samt læringsrom for de eldste barna som skal drive skoleforberedende aktiviteter.
 • Dialogmøter som tar for seg bredden av spørsmål knyttet til bruk av digitale hjelpemidler i omsorg/læring. Eksempelvis holdninger, etikk, personvern, arkivering, oppbevaring osv.

Nyheter: