Historisk arkiv

Dyrevelferd: Høringsfrist for ny lov om dyrevelferd går ut idag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferd: I dag går fristen ut for høringsuttalelser til forslag om ny lov om dyrevelferd. Lovforslaget har fått stor oppmerksomhet og det har kommet inn mange høringsuttalelser.

Dyrevelferd: I dag går fristen ut for høringsuttalelser til forslag om ny lov om dyrevelferd. Lovforslaget har fått stor oppmerksomhet og det har kommet inn mange høringsuttalelser.  

Ved stortingsbehandlingen av Stortingsmelding nr.12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd ble det bestemt å lage en ny lov om dyrevelferd for å bringe Norge i fremste rekke på dette området. I Soria Moria-erklæringen uttalte Regjeringen at den vil prioritere dyrevelferd. En betydelig utvikling i kunnskapen om dyrs evner og behov, kombinert med høye etiske mål for hvordan vi ønsker at dyr skal behandles i samfunnet, er bakgrunnen for lovforslaget. Anerkjennelsen av at dyr har egenverdi i tillegg til å ha nytteverdi for mennesket er en vesentlig premiss for loven. Tiden er inne for en moderne lov som beskytter dyrene ut i fra faglig viten og med utgangspunkt i hva som er i dyrenes interesse. 

Samtidig som lovforslaget angir standarder som legger til rette for god dyrevelferd i dag, skal den kunne tolkes i lys av samfunnets til enhver tid gjeldende etiske normer for dyrehold og på den måten være aktuell også i et lengre tidsperspektiv. Med dette lovforslaget markeres ønsket om å sette et godt eksempel for vern av dyrs interesser, også i internasjonal sammenheng. 

Dyrevelferd: I dag går fristen ut for høringsuttalelser til forslag om ny lov om dyrevelferd.