Historisk arkiv

Landbruk: Ny miljøstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk presenterer i dag departementets miljøstrategi 2008 - 2015. Strategien skal være en veiviser for det videre arbeidet med klima-og miljøarbeidet.

Landbruk: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk presenterer i dag departementets miljøstrategi 2008 - 2015. Strategien skal være en veiviser for det videre arbeidet med klima-og miljøarbeidet. Strategien viser den samlede bredden av miljøoppgaver og innsats fra landbrukssektoren for bidra til å nå de nasjonale miljømålene.

Miljøansvar på alvor
- Landbruket har i lang tid tatt sitt miljøansvar på alvor, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Som eksempler trekker han fram det systematiske arbeidet som er gjort for å redusere avrenning fra jordbruksarealer, mindre bruk av plantevernmidler, utvikling av økologisk jordbruk, en restriktiv GMO-politikk, regler for bærekraftig skogbruk og god dyrevelferd.

Landbruket del av løsningen
Landbruket må som andre sektorer bidra til å redusere utslippene av klimagasser.  Samtidig kan landbruket gi positive bidrag til klimarbeidet, bl. a. gjennom binding av karbon i skog og jord og ressursforsyning til produksjon av bioenergi og miljøvennlige treprodukter, som gir varig binding av karbon, sier Brekk. Landbruket kan også bidra til å løse miljøutfordringer på samfunnsområder der andre sektorer har et hovedansvar, sier Brekk, og viser blant annet til reduksjon av avfall, miljøvennlig energiproduksjon, forvaltning av kulturlandskap, tiltak mot fremmede skadelige arter og tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet.

    

Partnerskap
- Landbruket har lange tradisjoner for partnerskap;  gjensidig forpliktende samarbeid, sier Lars Peder Brekk. - Det har vi praktisert gjennom årtier i jordbruksforhandlingene og reindriftsforhandlingene. Levende skog er et annet eksempel der miljø- og næringsinteresser samarbeider med myndighetene. - Jeg inviterer derfor nå til dialog og samarbeid mellom næringsliv, kommuner, interesseorganisasjoner og staten om klima- og miljø-arbeidet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Landbruk: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk presenterer i dag departementets miljøstrategi 2008 - 2015.