Historisk arkiv

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I dag sender regjeringen utkast til rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre på offentlig høring. I utkastet foreslås det at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner. I områder som ikke omfattes av godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner vil kjøpesentre større enn 3000 m² bruksareal ikke være tillatt før godkjent plan foreligger.

I dag sender regjeringen utkast til rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre på offentlig høring. I utkastet foreslås det at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner. I områder som ikke omfattes av godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner vil kjøpesentre større enn 3000 m² bruksareal ikke være tillatt før godkjent plan foreligger. 

- Målet med denne politikken er å styrke by- og tettstedssentrene, legge til rette for miljøvennlige transportvalg og redusere klimagassutslippene. Vi må unngå byspredning som fører til tap av dyrket mark og biologisk mangfold, økt bilbruk og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Det planlegges allerede en rekke nye kjøpesentre utenfor byer og tettsteder til tross for at dette ikke er i samsvar med regionale planer. Større kjøpesentre skal fortrinnsvis lokaliseres nær kollektivknutepunkter og sentralt i byene våre, slik at flere får kortere avstand og flere kan reise miljøvennlig.

Undersøkelser viser at enkelte kjøpesentre utenfor byene har en bilandel på over 95 %, mens kjøpesentre med sentral plassering i byen kan oppnå bilandeler helt ned til 20 %. Redusert bruk av personbil er nødvendig for å nå regjeringens klimamål.

- Vi trenger derfor en bevisst og restriktiv holdning til lokalisering av kjøpesentre for å dempe trafikkveksten, sier Solheim.

Den rikspolitiske bestemmelsen for kjøpesentre skal sikre bedre oppfølging av fylkenes retningslinjer. Gjennom bestemmelsen vil retningslinjene bli juridisk bindende. Fylkesmannen får myndighet til å håndheve bestemmelsen.

Utkast til rikspolitisk bestemmelse sendes på høring til alle kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og andre berørte myndigheter med frist 15. april 2008. Handelsnæringen og berørte organisasjoner vil også få uttale seg før regjeringen tar endelig stilling til saken.