Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Vil at Norge fortsatt skal være med i EUs klimakvotesystem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen vil endre klimakvoteloven slik at Norge fortsatt kan være en del av det europeiske kvotesystemet. Lovendringen er nødvendig for å gjennomføre EUs reviderte kvotedirektiv i Norge.

Klimakvotesystemet er et av de viktigste virkemidlene for at vi skal overholde våre utslippsforpliktelser under Kyotoprotokollen. Det er også avgjørende for å nå målet om å kutte de globale utslippene av klimagasser i 2020 tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Norge har hatt et kvotesystem for industri siden 2005. I 2008-2012 har Norge vært en integrert del av det europeiske kvotesystemet. Luftfartssektoren ble inkludert i kvotesystemet fra 2012.

En kvote tilsvarer utslipp av ett tonn CO2. Jo færre kvoter som utstedes, desto større blir miljøeffekten. EUs kvotesystem gir samme regler for kvotemengde, tildeling av vederlagsfrie kvoter og statens salg av klimakvoter i alle landene.
Samlet antall kvoter i EU s kvotesystem vil i 2013 være drøyt 2 milliarder kvoter. Dette vil bli redusert til om lag 1,7 milliarder kvoter i 2020, eller 21 prosent lavere enn utslippene i 2005. Det europeiske kvotesystemet gir grunnlag for kostnadseffektive utslippsreduksjoner innenfor industri, kraftverk, olje, gass og luftfart.

–Vi ønsker et bredest mulig kvotesystem, der flest mulig land og sektorer deltar. Det er positivt at kvotesystemet nå utvides til å gjelde flere sektorer og flere klimagasser. Utvidelsen betyr at om lag 43 prosent av utslippene i EU og 50 prosent av utslippene i Norge omfattes av kvotesystemet, sier Solheim.Forhandlingene med EU-kommisjonen er ennå ikke formelt avsluttet. Det tas sikte på å innlemme EUs reviderte kvotedirektiv i EØS-avtalen gjennom EØS-komitébeslutning i løpet av august 2012. Loven oversendes derfor til Stortinget for behandling før det er endelig avklart på hvilke vilkår direktivet innlemmes i EØS-avtalen.

Norske myndigheter og EU-kommisjonen har ønsket at prosessen for tildeling til norske kvotepliktige virksomheter følger samme tidsskjema som EU. Dette vil på en best mulig måte sikre at Norge blir tildelt den riktige mengden kvoter. Det har derfor vært nødvendig å starte prosessen for tildeling av kvoter før den norske lovgivningen som gjennomfører EU-regelverket er endelig vedtatt av Stortinget. Det vil bli gjennomført en formell søknadsrunde med kort søknadsfrist så snart det norske regelverket har trådt i kraft.

Forslag til endringer i klimakvoteloven har vært på offentlig høring. Høringsinstansene er i all hovedsak positive til at det reviderte kvotedirektivet innlemmes i EØS-avtalen uten at det gjøres spesielle tilpasninger for Norge.


 

Til toppen