Historisk arkiv

Åpenhet i 20. konsesjonsrunde - offentlig høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag sendt forslag om blokker til utlysning i 20. konsesjonsrunde ut på offentlig høring. Offentlig høring av forslag til blokker til utlysning i konsesjonsrunder er en del av den nye åpenhetslinjen Regjeringen legger opp til i petroleumspolitikken.

Olje- og energidepartementet har i dag sendt forslag om blokker til utlysning i 20. konsesjonsrunde ut på offentlig høring. Offentlig høring av forslag til blokker til utlysning i konsesjonsrunder er en del av den nye åpenhetslinjen Regjeringen legger opp til i petroleumspolitikken. Hensikten er mer åpenhet slik at alle samfunnsinteresser inviteres til å uttale seg før departementet fatter beslutning i saken, og at alle faglige og samfunnsmessige konsekvenser av forslaget blir belyst.

For første gang vil også fiskeri- og miljøfaglige vurderinger av forslaget fra relevante statlige etater vil bli offentliggjort på deres respektive nettsteder så snart de foreligger, før høringsfristens utløp. Dette vil sammen med øvrige høringsuttalelser utgjøre et viktig beslutningsgrunnlag når departementet skal avgjøre hvilke blokker som skal inkluderes i endelig utlysning av 20. konsesjonsrunde. Departementets ambisjon er utlysning før sommeren 2008.

Olje- og energidepartementet mottok 15. januar 2008 nominasjon fra 46 selskaper med ønske om å inkludere totalt 301 blokker eller deler av blokker i 20. konsesjonsrunde. Oljedirektoratet har deretter vurdert de nominerte blokkene, og har anbefalt å utlyse totalt 104 blokker eller deler av blokker. Forslaget om blokker til utlysning i 20. konsesjonsrunde som nå er sendt på høring er basert på Oljedirektoratets anbefalinger.

Høringsbrevet og kartvedlegg
Pressemelding 18.01.2008 Stor selskapsiver for å nominere blokker
Pressemelding 15.01.2008 Åslaug Haga vil ha større åpenhet i petroleumsvirksomheten
Pressemelding 25.10.2007 Nominering av blokker til 20. konsesjonsrunde