Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2012:

Ny grunnrutemodell: Bedre togtilbud i Østlandsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen legger opp til et gradvis forbedret togtilbud i Østlandsområdet fram mot innføringen av ny grunnrutemodell i desember 2014. Det foreslås å sette av 848 millioner kroner i 2012 til tilrettelegging i form av flere små og store infrastrukturtiltak, og i tillegg å øke kjøpet av persontransporttjenester fra NSB i årene fremover.

Allerede i 2012 starter innfasingen av NSBs 50 nye togsett, punktligheten blir gradvis bedre, og de første ruteendringene vil allerede bli gjennomført i desember 2012.

- Majoriteten av de reisende vil få et mer oversiktlig togtilbud med økt og jevn frekvens samt bedre overgang til annen kollektivtransport, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

85 prosent av alle togreiser skjer i Østlandsområdet, og for disse innebærer ny grunnrute at setekapasiteten blir opp mot 35 prosent bedre i morgenrushet inn mot Oslo.

- Det nye dobbeltsporet mellom Lysaker og Asker, dobbeltsporparseller på Vestfoldbanen samt NSBs innkjøp av 50 nye togsett, gir til sammen grunnlag for betydelige forbedringer i togtilbudet på Østlandet. For å få til dette, er det nødvendig å gjennomføre en rekke små og store tiltak i infrastrukturen, sier Kleppa.

Nødvendige tiltak for å kunne innføre en ny grunnrutemodell er blant annet å øke kapasiteten for parkering av tog en rekke steder i Østlandsområdet. I tillegg er det behov for å etablere flere vende- og kryssingsspor samt å bedre banestrømforsyningen. Flere avganger med nyere tog innebærer i tillegg økte driftskostnader for NSB. Samferdselsdepartementet og NSB er derfor nå også i dialog om en ny trafikkavtale fra 2012.

Ny grunnrutemodell vil ha en positiv eller en nøytral effekt for de aller fleste togreisende, men noen få vil få et litt dårligere tilbud. Syv små stasjoner må legges ned for å gjennomføre forbedringene. Disse er: Hallenskog og Åsåker på Spikkestadbanen, Drømtorp og/eller Langli på Østfoldbanens Østre linje, Steinberg på Sørlandsbanen og Seterstøa, Disenå, Sander og Galterud på Kongsvingerbanen.

- I 2010 var det om lag 41 millioner reisende med NSBs tog. Ruteomleggingen vil samlet sett gi forbedringer for de aller fleste, sier samferdselsministeren. Det forventes en stor trafikkvekst i årene som kommer, og det er et mål for regjeringen å få flere til å velge kollektivtransport framfor bil. Jernbanen vil, spesielt for reiser mellom store byer, kunne være den mest miljøvennlige, arealrasjonelle og effektive transportformen, sier Kleppa.

Statsbudsjettet 2012 (samferdsel)

Pressemeldingar om statsbudsjettet 2012: