Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014:

Ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging - økt satsing på telesikkerhet og -beredskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen foreslår å etablere en ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging. Tilskuddsordningen skal sikre alle husstander i Norge et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet. Det er satt av til sammen 150 millioner kroner til ordningen.

- Målet er at 100 prosent av landets husstander de nærmeste årene skal få et godt bredbåndstilbud. Tilskuddsordningen skal brukes til å øke bredbåndskapasiteten og mobildekningen i områder der markedet ikke fungerer godt nok, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til bredbåndsprosjekter. Post- og teletilsynet vil forvalte tilskuddsordningen og vurdere søknader i samarbeid med fylkeskommunene. Prosjektene vil bli vurdert etter nærmere fastsatte kriterier. Det er satt av midler til ordningen på Samferdselsdepartementets og Kommunal- og regionaldepartementets budsjett for 2014.

Post og telekommunikasjoner

Til post og telekommunikasjoner totalt, foreslår regjeringen 601,1 millioner kroner. Det er en økning på 46,3 millioner kroner fra 2013.

Til kjøp av post- og banktjenester foreslås 320 millioner kroner.

- Vi må sikre et likeverdig tilbud av grunnleggende posttjenester i hele landet, sier samferdselsministeren.

Til Post- og teletilsynet er det foreslått 281,6 millioner kroner, en økning på 79,3 millioner kroner. Økningen gjelder den nye tilskuddsordningen til bredbåndsutbygging og bevilgningen til telesikkerhet og -beredskap.