Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Sri Lanka og den humanitære situasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har svart på et spørsmål fra stortingsrepresentant Erna Solberg (H) om situasjonen på Sri Lanka og Norges humanitære engasjement.

Skriftlig spørsmål nr. 937 (2008-2009) av 24.03.2009

Fra representanten Erna Solberg (H) til miljø- og utviklingsministeren. Overført til utenriksministeren:
Hvilken konkret innsats har Norge bistått med i forhold til humanitær nødhjelp, forsyninger og bistand til sivile som er fanget mellom de krigførende parter på Sri Lanka, hva er omfanget av den norske innsatsen og hvordan kanaliseres den? 

Utenriksministerens svar:
Det er ingen tvil om at den humanitære situasjonen nord på Sri Lanka er svært alvorlig, og nå som krigen synes å være i sluttfasen kan forholdene bli ytterligere forverret. I følge FN og andre uavhengige kilder oppholder det seg over 150.000 personer i et lite område på om lag 30 kvadratkilometer som Tamiltigrene (LTTE) fortsatt kontrollerer, og hvor det nå foregår harde kamper. Ifølge FN er mer enn 2.800 sivile drept og mer enn 7.000 skadd som følge av krigshandlingene siden 20. januar i år. Daglig blir titalls sivile drept i kryssild. Det er skyting både ut av og inn i den såkalte ”No Fire Zone” langs kysten, der flesteparten av menneskene befinner seg. Mat og medisiner har blitt levert inn i dette området, og det foregår også evakuering av syke og skadde gjennom Røde Kors. Tallet på evakuerte er så langt i overkant av 4.000.

Norge har et aktivt engasjement i den nåværende situasjonen. For det første støtter vi opp om de humanitære organisasjonene som søker å bistå sivilbefolkningen og de internt fordrevne som er rammet. Norge arbeider for å bidra til at hjelpeorganisasjonene får best mulig tilgang til den nødlidende befolkningen som er i en svært vanskelig situasjon. Så langt i år har vi bidratt med 21 millioner kroner til Røde Kors’ nødhjelpsinnsats i konfliktområdet. Som eneste internasjonale organisasjon med tilgang til de sivile i selve området som LTTE kontrollerer, spiller Røde Kors nå en nøkkelrolle. Dialogen med og støtten til dem er derfor viktig.

Vi samarbeider også nært med FN og ulike norske og lokale frivillige organisasjoner for å sikre at den humanitære bistanden når frem til dem som er rammet. Vi er i ferd med å bevilge 25 millioner kroner til FN og frivillige organisasjoner, og vi vil løpende vurdere ytterligere behov og innsatsmuligheter. Vi arbeider også, både direkte og i samarbeid med andre givere, overfor srilankiske myndigheter for å sikre at FN og frivillige organisasjoner får best mulig arbeidsvilkår, inklusive tilgang til de internt fordrevne som kommer ut av konfliktområdet.

Vi er med andre ord i løpende dialog med organisasjonene om behov og innsatsmuligheter for å avhjelpe situasjonen, inklusive om mulig norsk støtte. I denne sammenheng vurderes også muligheten for å sende et fullt oppsatt feltsykehus for å bistå de mange sårede som kommer ut av konfliktområdet.

For det andre tar vi opp disse viktige humanitære spørsmålene direkte i vår kontakt med partene. Denne kontakten setter oss i stand til å øve press direkte på partene og dette er viktig nå. Vi minner partene gjentatte ganger om deres humanitære forpliktelser. Vi oppfordrer LTTE til å gi sivilbefolkningen den bevegelsesfrihet de har krav på, inkludert muligheten til å reise ut av krigssonen. Likeledes oppfordrer vi myndighetene til å opprettholde sine menneskerettslige og humanitærrettslige forpliktelser overfor dem som kommer ut og gi rom for en adekvat internasjonal rolle i mottak og registrering av internt fordrevne. Videre oppfordrer vi begge parter til humanitær våpenhvile slik at sivile kan komme seg ut av krigssonen og nødhjelp kan sendes inn.

For det tredje har Norge i kraft av vår særskilte rolle i konflikten vært engasjert i flere sammenhenger for å få slutt på krigshandlingene. Vi gjentar at vi er villige til å bidra til en prosess for en varig politisk løsning på konflikten, slik dette blant annet er reflektert i offentlige uttalelser fra regjeringens side og i felleskap med ”co chairs” og de nordiske utenriksministere.

Jeg vil også vise til mine tidligere svar på skriftlige spørsmål fra Stortinget om utviklingen i situasjonen på Sri Lanka de siste månedene.