Høring – Endringer i Patentstyrets avgiftsforskrift av 11. april 2003

Høring – Endringer i Patentstyrets avgiftsforskrift av 11. april 2003

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i Patentstyrets avgiftsforskrift utarbeidet av Patentstyret. De foreslåtte endringene i avgiftsforskriften skyldes i hovedsak norsk tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjon EPC. Dette gjelder blant annet innføring av administrativ overprøving av patent. Videre foreslås det innført en såkalt valideringsavgift. Det foreslås også en endring i tilbakebetalingsreglene samt mindre språklige justeringer for å få et mer moderne språk i forskriften.

De foreslåtte endringene er nærmere redegjort for i vedlegget. Høringsuttalelser må være Nærings- og handelsdepartementet i hende innen 20. november 2007.

Høringsbrevet og forslaget til endringer i avgiftsforskriften er tilgjengelig på departementets Internettside på regjeringen.no.

Gjeldende forskrift finnes via denne lenken til lovdata:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/for/ff-20030411-0456.html

 

Med hilsen

  

Mette I. Wikborg (e.f.)

ekspedisjonssjef

                        Nicolai K. Seip

                        fung. avdelingsdirektør

 

Kopi: Patentstyret