Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring - Forskrift som innfører lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. på Svalbard


Fiskeri- og kystdepartementet sender med dette utkast til forskrift som innfører lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. på Svalbard på alminnelig høring. Forslag til forskrift samt høringsnotat er tilgjengelig på Fiskeri- og kystdepartementets hjemmeside http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/dok/hoeringer.

Bakgrunnen for å innføre havne- og farvannsloven på Svalbard er å styrke sjøsikkerheten og bedre muligheten til å organisere havnedrift på Svalbard. Med den økende trafikken på Svalbard er det nødvendig å få på plass et hensiktmessig rammeverk for å regulere og tilrettelegge for sjøtrafikken og dermed også redusere faren for skade på miljøet.

Fiskeri- og kystdepartementet har med hjemmel i havne- og farvannsloven det overordnede ansvaret for farvannsforvaltningen på fastlandet. Ved å innføre havne- og farvannsloven på Svalbard vil en, med nødvendige stedlige tilpasninger, få på plass et tilsvarende system og regelverk som på fastlandet. Dette vil gi et tydelig ansvar for farvannsforvaltningen og mulighet til å fastsette konkrete farledstiltak som bl.a. ferdselsrestriksjoner, fartsrestriksjoner og krav om bruk av taubåt. Dette er viktige tiltak for å øke sjøsikkerhetsnivået i takt med utviklingen i trafikkbildet på Svalbard.

Innføring av havne- og farvannsloven vil også være nødvendig for havnedriften i Longyearbyen. Longyearbyen havn gis mulighet til å oppkreve offentlige avgifter og organisere trafikken i havnen. Dette vil gi mulighet til en bedre tilrettelegging av trafikken og lette ferdselen i havnen, noe som er nødvendig ut fra den økende trafikken i området.
Det er gjort nærmere rede for forskriftsforslaget og de økonomiske og administrative konsekvensene i høringsnotatet.

Høringsuttalelser bes sendt elektronisk til postmottak@fkd.dep.no innen
16. januar 2008.

Eventuelle spørsmål til forskriftsutkastet kan rettes til Birger Veum, tlf. 22 24 65 25 eller
e-post bv@fkd.dep.no.

 

Med hilsen


Kirsten Ullbæk Selvig
ekspedisjonssjef

Anne Katrine Flornes
seniorrådgiver

 

Til toppen