Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Utkast til forskrift om endring av forskrift 20. desember 2002 nr. 1625 om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 25. august 2003.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/03114 HRA ErH

11 .07.2003

Høring - Utkast til forskrift om endring av forskrift 20. desember 2002 nr. 1625 om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda.

Helsedepartementet sender med dette på høring utkast til forskrifter om:

  • endring av forskrift 20. desember 2002 nr. 1625 om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda og
  • forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten mv.

Lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) trådte i kraft for den offentlige helsetjenesten 1. januar 2003, men ble utsatt for privat helsetjeneste, jf. Ot.prp. nr. 22 (2002-2003). I Ot.prp. nr. 74 (2002-2003) om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) foreslo departementet endringer som la opp til at loven kunne tre i kraft i sin helhet. Stortinget har ved behandling av Innstilling O. nr. 110 (2002-2003) vedtatt lovforslaget (Besl. O. nr. 118 (2002-2003) vedtatt i Lagtinget 17. juni 2003).

Odelstingsproposisjonen er publisert på Helsedepartementets internettside på ODIN, på følgende adresse: http://www.dep.no./hd/norsk/publ/otprp/042001-050018/index-dok000-b-n-a.html.

Helsedepartementet ber høringsinstansene merke seg at utkast til forskrifter bygger på pasientskadeloven slik den nå er vedtatt, men ikke trådt i kraft.

Dersom høringsinstansene ønsker å avgi høringsuttalelse til begge høringsnotatene, ber vi om at det i størst mulig grad gis separate uttalelser, slik at det tydelig fremgår hvilket høringsnotat de ulike kommentarer knytter seg til.

Det tas sikte på at loven skal tre i kraft i sin helhet 1. januar 2004 og at forskriftene som her foreslås trer i kraft samtidig.

Høringsuttalelse sendes til:
Helsedepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 Oslo

Dersom det i tillegg er ønskelig å sende høringsuttalelsen elektronisk, kan denne sendes til:
erik.helstad@hd.dep.no

Frist for å gi høringsuttalelse er 25. august 2003.

Med hilsen

Kari Sønderland e.f.
ekspedisjonssjef

Erik Helstad
rådgiver

Høringsinstanser

Akademikerne
Ambulansehelsethjenesten KFO
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Axess sykehus og spesialistklinikk AS
BFI, NITO
Bioteknologinemda
Colosseumklinikken AS
Cerebral Parese foreningen
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè
Departementene
Det Norske Diakonforbund
Drammen private sykehus
Farmasi Forbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Flerfaglig FellesOrganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Giftinformasjonsentralen
Handels-og servicenæringens hovedorganisasjon
Helseansattes Yrkesforbund
Helsetjenestens Lederforbund
Helsetilsynet i fylkene
KFO
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kommunenes Landspensjonskasse
Konkurransetilsynet
Kreditttilsynet
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler
Landets kommuner
Landets fylkeskommuner
Landets pasientombud
Landets universiteter
Legemiddelindustriforeningen
Likestillingsombudet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Ambulanseforbund
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske forening
Norges Juristforbund
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Naprapatforbund
Norges Optikerforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Audiografforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk ortopedisk forening
Norsk Kommuneforbund (KS)
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Radiografforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Vernepleierforbund
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Homeopaters Landforbund
Norske Naturterapeuters hovedorganisasjon
Norske Ortopedisters Forbund
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Mental Helse Norge
Medi Molde AS
Omnia Sykehuset AS
Pasientskadenemnda
Psykopatofferforbundet
Private helseinstitusjoners landsforbund (PHL
Privatpraktiserende fysioterapeuters forening
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omsorgstjenester
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Ringvoll Klinikken
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Rådet for funksjonshemmede
Rådet for psykisk helse
SAFO
Sametinget
Samfunnsviternes fagforening
Senter for samfunnsforskninng
Skolenes Landsforbund
SINTEF Unimed
Sosial- og helsedirektoratet
Sosialtjenestemennenes Landsforbund
Sosial-og helsedirektoratet
Spesial Helse Senteret
Statens Helsepersonellnemnd
Statens næringsmiddeltilsyn
Statens råd for funksjonshemmede
Statens strålevern
Statstjenestemannsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen for helsetjenesteforskning (HELTEF
Teknologirådet
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening

Til toppen