020801 Utkast til endring av foretakspensjonsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

I

I lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon gjøres følgende endringer:

Kapittel 2 avsnitt III skal lyde:

III. Kombinerte pensjonsordninger

§ 2–12 Adgang til å ha kombinerte pensjonsordninger
(1) Et foretak som har ordning med ytelsesbasert alderspensjon etter loven her, kan supplere denne med engangsbetalt alderspensjon etter loven her, eller ordning med alderspensjon etter innskuddspensjonsloven (kombinerte pensjonsordninger).

(2) For kombinerte pensjonsordninger etter første ledd gjelder følgende:

  1. samtlige ansatte som omfattes av regelverkets bestemmelser om medlemskap i pensjonsordningen med ytelsesbasert foretakspensjon, skal være medlem av begge ordningene,
  2. innskuddspensjonen eller den engangsbetalte foretakspensjonen skal utgjøre et tillegg til ytelsene i den ytelsesbaserte foretakspensjonsordningen,
  3. regelverket i pensjonsordningene skal utformes slik at urimelig forskjellsbehandling mellom arbeidstakere så vidt mulig unngås når det gjelder samlet pensjon sett i forhold til lønn og tjenestetid i foretaket,
  4. et foretak kan ikke samtidig ha kombinerte pensjonsordninger og parallelle pensjonsordninger etter § 2–9 eller innskuddspensjonsloven § 2-10.

(3) Kongen kan fastsette nærmere regler om utformingen av kombinerte pensjonsordninger. Det kan fastsettes regler om at innskuddene det enkelte år til sikring av innskuddspensjon eller engangsbetalt foretakspensjon ikke skal overstige en fastsatt prosent av lønn sett i forhold til pensjonsnivået i den ytelsesbaserte pensjonsordningen.

II

I lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) gjøres følgende endringer:

Kapittel 2 avsnitt III skal lyde:

III. Kombinerte pensjonsordninger

§ 2–13 Adgang til å ha kombinerte pensjonsordninger
(1) Et foretak som har ordning med ytelsesbasert alderspensjon etter lov om foretakspensjon, kan supplere denne med pensjonsordning etter loven her i samsvar med bestemmelsene i lov om foretakspensjon § 2-12.

III

Ikrafttredelse.

Loven trer i kraft fra den tid Kongen fastsetter.

VEDLEGG