03.07.2002 forskrift av 16 des 1998 vedlegg 2

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vedlegg 2
Utkast til endringer i

§ 1-1 første ledd endret punkt 5 og nytt punkt 6.
"5. morselskap som nevnte i lov 10. juni 1998 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-2 bokstav d som eier institusjoner nevnt i punkt 1 eller 4, unntatt morselskap i blandede finanskonsern, jf samme lov § 2a-2 bokstav b, hvor virksomheten i konsernet hovedsakelig er forsikring. 6. blandet finanskonsern jf lov 10. juni 1998 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-2 bokstav b unntatt blandede finanskonsern hvor virksomheten hovedsakelig er forsikring."

Merknad
Endret forskriftstekst punkt 5 og nytt punkt 6. skal bety at morselskap i rene bankkonsern og morselskap i blandet finanskonsern med hovedsakelig bankvirksomhet, samt konsernregnskapet for blandet finanskonsern med hovedsakelig bankvirksomhet skal omfattes av virkeområde. Blandede finanskonsern bestående av bank, forsikring og verdipapirforetak, hvor konsernets virksomhet hovedsakelig består av bankvirksomhet og verdipapirforetakets virksomhet skal også omfattes av virksomhetsområdet. Blandede finanskonsern omfatter også horisontale konsern.

Hovedsakelig er ikke nærmere definert. Om og eventuelt hvilke kriterier som bør legges til grunn for hovedsakelig kan diskuteres. Forvaltningskapital måler ikke nødvendigvis den relative størrelsen mellom virksomhetene tilfredsstillende. Andre kriterier kan også trekkes inn, uten at disse nødvendigvis gir noen tilfredsstillende løsning. Alternativt kan vurderingen overlates ledelsen. Hvis det fastsettes kriterier, bør kriteriene, av hensyn til kontinuitet, stilles slik at konsernene ikke "går inn og ut av regelverket" fra periode til periode. Da det kun er 5 blandede finanskonsern i Norge, er det hensiktsmessig at alle favnes enten av denne forskriften eller av forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper. Det foreslås derfor at hovedsakelig baseres på skjønn, dog slik at skjønnet skal begrunnes i årsberetningen.

§ 2-2 Nytt tredje ledd
"For blandede finanskonsern skal vurdering av virksomheten som hovedsakelig bank begrunnes."

Merknad
Se § 1-1.

§ 2-3 fjerde ledd – fjernes
Fjerde ledd strykes da det ikke lenger er adgang til å bruke egenkapitalmetoden.

Merknad
Bruk av egenkapitalmetoden innebærer nettopresentasjon av livsforsikringsvirksomheten. Dette er uheldig og det anbefales at egenkapitalmetoden ikke lenger skal kunne komme til anvendelse.

§ 2-3 regulerer for øvrig adgangen til å unnlate å omarbeide regnskapene for forsikringsvirksomheten. Dette har primært konsekvenser for livsforsikringsvirksomheten som har særlige vurderingsregler for bygninger og annen fast eiendom og investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap. Konsekvensene av ulike vurderingsregler for skadeforsikringsselskaper antas å være av mindre betydning, forutsatt at bestemmelsen om obligasjoner som holdes til forfall fjernes for skadeforsikringsselskaper, som angitt av Finansdepartementet i kommentarer til forskrifter til regnskapsloven hvor det heter "Departementet gjør spesielt oppmerksom på at det forventes endringer i vurderingsreglene for obligasjoner som holdes til forfall for skadeforsikringsselskaper". Ut fra en praktisk vinkling foreslås bestemmelsen ikke endret.

§ 2-3 Nytt fjerde ledd
"Urealiserte gevinster i transaksjoner mellom konsoliderte foretak, hvor gevinsten er resultatført i livsforsikringsselskapets resultatregnskap, skal ikke elimineres i konsernregnskapet."

Merknad
Gevinster som er resultatført i livsforsikringsselskapets selskapsregnskap inngår i selskapets overskuddsdeling og øker således selskapets forpliktelser overfor kundene. Eliminering av slike gevinster ansees derfor som uheldig.

§ 4-4 Nytt annet , tredje og fjerde ledd
"I resultatregnskapet for blandet finanskonsern skal resultat av ordinær virksomhet i skadeforsikring jf forskrift om årsregnskap m.v. for forsikringsselskaper § 4-6 post 17 oppføres under post "7 A Resultat av ordinær virksomhet i skadeforsikring før skatt" og resultat av ordinær virksomhet i livsforsikring jf forskrift om årsregnskap m.v. for forsikringsselskaper § 4-8 post 18 oppføres under post"7B Resultat av ordinær virksomhet i livsforsikring før skatt". Postene skal inndeles ytterligere når selskapets forhold tilsier det. Ekstraordinære inntekter, ekstraordinære kostnader og skattekostnad skal oppføres under denne forskrifts § 4-1 henholdsvis post 14, 15 og 13 eller 16.

I balansen for blandet finanskonsern skal eiendeler i skadeforsikring jf forskrift om årsregnskap m.v. for forsikringsselskap § 4-7 oppføres under post "8A Eiendeler i skadeforsikring". Eiendeler i livsforsikring jf forskrift om årsregnskap m.v. for forsikringsselskap skal oppføres under post "8B Eiendeler i livsforsikring". Eiendeler i livsforsikring skal spesifiseres i eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg og andre eiendeler i livsforsikring. Forsikringstekniske avsetninger, andre avsetninger og gjeld i skadeforsikring , jf forskrift om årsregnskap m.v. for forsikringsselskap § 4-7 postene 9, 10, 11, 12 og 13 oppføres under post "19 A Avsetninger og gjeld i skadeforsikring". Kursreguleringsfond, forsikringsmessige avsetninger, andre avsetninger og gjeld i livsforsikring, jf forskrift om årsregnskap m.v. for forsikringsselskap § 4-9 postene 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 oppføres underpost "19 B Avsetninger og gjeld i livsforsikring". Avsetninger og gjeld i livsforsikring skal spesifiseres i kursreguleringsfond, avsetninger i livsforsikring med investeringsvalg og annen gjeld i livsforsikring Postene skal inndeles ytterligere når selskapets forhold tilsier det.

Uavhengig av denne paragrafs tredje ledd skal ansvarlig lånekapital, utsatt skatt, utsatt skattefordel og betalbar skatt oppføres under denne forskrifts § 4-2 post 20, 19.2, 10.2 og 17.3.”

Merknad
Det legges opp til en-linjes konsolidering, med krav til ytterligere spesifikasjon hvis selskapets forhold tilsier det. Ansvarlig lånekapital, ekstraordinære poster og skatt er foreslått skilt ut som fellesposter.

Noteopplysninger

Ny § 8-30 Blandede finanskonsern
”Hovedpostene "Resultat av ordinær skadeforsikringsvirksomhet før skatt", "Resultat av ordinær livsforsikringsvirksomhet før skatt", "Eiendeler i skadeforsikring", "Eiendeler i livsforsikring", "Gjeld og avsetninger i skadeforsikring" og "Gjeld og avsetninger i livsforsikring", jf § 4-4 tredje og fjerde ledd skal spesifiseres og omarbeides som om det foretas full konsolidering linje for linje for konsernet som en enhet.

Omarbeidelsen bør minimum omfatte en resultatoppstilling der inntekter og kostnader presenteres likt for de forskjellige virksomhetene gjennom lik presentasjon av identiske produkter med tilhørende balanse.

Det skal videre opplyses om både prinsipp for omarbeidelsen og hvordan de enkelte komponentene er beregnet.”

Merknad:

Det legges opp til at det i noteopplysningen gis informasjon om resultat og balanse som om det er foretatt en full konsolidering av den andre virksomheten. Dette innebærer blant annet at sparepremien i livsforsikring skilles ut og føres i balansen, det samme gjelder flytting. Dette innebærer også at andre inntekts- og kostnadsposter presenteres likt, blant annet med hensyn til brutto og nettoføring.

Utkast til endringer i
Forskrift av 16. desember 1998 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper.

§ 1-1 første ledd endret annet punktum
"Forskriften gjelder også for holdingselskaper med hovedsete her i riket som eier forsikringsselskap og hvor virksomheten i konsernet hovedsakelig er forsikring.

Merknad

Annet punktum tilføyes "og hvor virksomheten i konsernet hovedsakelig er forsikring", slik at også holdingselskaper i blandede finanskonsern hvis hovedvirksomhet er forsikring omfattes.

§ 1-1 første ledd nytt fjerde punktum
"Forskriften gjelder også for blandede finanskonsern jf lov 10. juni 1998 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-2 bokstav b hvis virksomhet hovedsakelig er forsikring.

Merknad

Konsernregnskapet for blandet finanskonsern med hovedsakelig forsikringsvirksomhet skal omfattes av virkeområde. Blandede finanskonsern omfatter også horisontale konsern.

Hovedsakelig er ikke nærmere definert. Om og eventuelt hvilke kriterier som bør legges til grunn for hovedsakelig kan diskuteres. Forvaltningskapital måler ikke nødvendigvis den relative størrelsen mellom virksomhetene tilfredsstillende. Andre kriterier kan også trekkes inn uten at disse nødvendigvis gir tilfredsstillende løsning. Alternativt kan vurderingen overlates ledelsen. Hvis det fastsettes kriterier, bør kriteriene, av hensyn til kontinuitet, stilles slik at konsernene ikke "går inn og ut av regelverket" fra periode til periode. Da det kun er 5 blandede finanskonsern i Norge, er det hensiktsmessig at alle favnes enten av denne forskriften eller av forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper. Det foreslås derfor at hovedsakelig baseres på skjønn, dog slik at skjønnet skal begrunnes i årsberetningen.

§ 1-1 tredje ledd fjernes
Fjerde ledd fjernes, da blandede finanskonsern nå reguleres av samme paragraf første ledd.

§ 2-2 Nytt femte ledd
"For blandede finanskonsern skal vurdering av virksomheten som hovedsakelig forsikring begrunnes."

Merknad

Se § 1-1.

§ 2-3 fjerde ledd – fjernes
Fjerde ledd strykes da eliminering nå er særlig regulert.

§ 2-3 Nytt fjerde ledd
"Urealiserte gevinster i transaksjoner mellom konsoliderte foretak, hvor gevinsten er resultatført i livsforsikringsselskapets resultatregnskap, skal ikke elimineres i konsernregnskapet."

Merknad
Gevinster som er resultatført i livsforsikringsselskapets selskapsregnskap inngår i selskapets overskuddsdeling og øker således selskapets forpliktelser overfor kundene. Eliminering av slike gevinster ansees derfor som uheldig.

§ 4-11 Nytt tredje, fjerde og femte ledd
" I resultatregnskapet for blandede finanskonsern skal resultat av ordinær drift før skatt, jf forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike § 4-1 oppføres som egen hovedpost "Resultat av ordinær bankvirksomhet før skatt". . Posten skal inndeles ytterligere når konsernets forhold tilsier det. Ekstraordinære inntekter, ekstraordinære kostnader og skattekostnad oppføres sammen med tilsvarende poster etter denne forskrifts §§ 4-6 og 4-8.

I balansen for blandede finanskonsern skal eiendeler i bank jf forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike § 4-2 oppføres som egen hovedpost "Eiendeler i bankvirksomheten". Gjeld og avsetninger i bank jf forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike § 4-2 oppføres som egen hovedpost "Gjeld og avsetninger i bankvirksomheten". Postene skal inndeles ytterligere når konsernets forhold tilsier det.

Uavhengig av denne paragrafs fjerde ledd skal ansvarlig lånekapital, utsatt skatt, utsatt skattefordel og betalbar skatt oppføres sammen med tilsvarende poster etter denne forskrifts §§ 4-7 og 4-9.”

Merknad
Det legges opp til en-linjes konsolidering, med krav til ytterligere spesifikasjon hvis selskapets forhold tilsier det. Ansvarlig lånekapital, ekstraordinære poster og skatt er foreslått skilt ut som fellesposter.

Noteopplysninger

Ny § 5-43 Blandede finanskonsern
Hovedpostene "Resultat av ordinær bankvirksomhet før skatt", "Eiendeler i bankvirksomheten" og "Gjeld og avsetninger i bankvirksomheten", jf § 4-11 tredje og fjerde ledd skal spesifiseres og omarbeides som om det foretas full konsolidering linje for linje for konsernet som en enhet.

Omarbeidelsen bør minimum omfatte en resultatoppstilling der inntekter og kostnader presenteres likt for de forskjellige virksomhetene gjennom lik presentasjon av identiske produkter med tilhørende balanse.

Det skal videre opplyses om både prinsipp for omarbeidelsen og hvordan de enkelte komponentene er beregnet.

Merknad:
Det legges opp til at det i noteopplysningen gis informasjon om resultat og balanse som om det er foretatt en full konsolidering av den andre virksomheten. Dette innebærer blant annet at sparepremien i livsforsikring skilles ut og føres i balansen, det samme gjelder flytting. Dette innebærer også at andre inntekts- og kostnadsposter presenteres likt, blant annet med hensyn til brutto og nettoføring.

Nåværende § 5-43 blir ny § 5-44

VEDLEGG