03.07.2002 merknader til enkelte paragrafer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Forskriften består av fem hovedelementer som sammen er ment å skulle føre til at inntektsdokumentasjonen i restaurantbransjen blir bedre:

- Et implisitt krav til fortløpende registrering av omsetning.

- Spesifikke krav om generering av rapporter fra kassaapparat.

- Spesifikke krav til utforming av kassaoppgjørsbok.

- Sikring av validitet gjennom signering av rapporter/oppgjør.

- Krav til oppbevaring av regnskapsmateriell.

Kapittel 1 Formål

§ 1-1 Formål
Formålet med forskriften angir intensjoner og ønskede virkninger av forskriften. Bestemmelsene i forskriften må leses i lys av formålet.

Kapittel 2 Hvem forskriften omfatter

§ 2-1 Hvem forskriften omfatter
Avgrensningen av forskriftens virkeområde er knyttet til formuleringer i serveringsloven og skal forstås slik at virksomheter som har plikt til å ha serveringsbevilling og som omsetter øl, vin eller brennevin faller innenfor forskriftens virkeområde. Avgrensningen er ment å omfatte typisk restaurantvirksomheter.

Kapittel 3 Varegrupper

§ 3-1 Spesifikasjon av konti omsetningsvarer
Hensikten med å pålegge restauranter å opprette egne konti for mat og drikke er at skattemyndighetene skal få et best mulig grunnlag for å vurdere sammenhengen mellom vareinnsats og omsetning - bruttofortjeneste. Ved enkle bruttofortjenesteberegninger vil man kunne vurdere om all omsetning har kommet med i regnskapet. Videre vil man i tilfeller der all omsetning ikke er kommet med i regnskapet, kunne beregne hvor mye omsetningen skjønnsmessig skal være.

§ 3-2 Spesifikasjon av annen omsetning
Bestemmelsen er tatt med for å sikre at virksomhetene innretter bokføringen slik at de til en hver tid kan gi de opplysningene skattemyndighetene krever.

Kapittel 4 Registrering og dokumentasjon av omsetning

§ 4-1 Systemdokumentasjon/brukerbeskrivelse
Hensikten med bestemmelsen er å sikre skatte- og avgiftsmyndigheten en lettfattelig og grei oversikt over kassasystemet i den enkelte virksomhet.

§ 4-2 Kassastrimler /journalruller (sladreruller) m.v.
Hensikten med denne paragrafen er å sikre korrekt registrering og god dokumentasjon av kontantomsetning.

Begrepet «Kassastrimler/journalruller» brukes om såkalt sladreruller i ordinære kassaapparat. «...andre omsetningsspesifikasjoner fra kassaapparat/terminal.» omfatter rapporter over løpende registreringer i andre typer kassasystemer herunder datalister etc.

Alle virksomheter som omfattes av forskriften skal dokumentere all kontantomsetningen med kassastrimler/ journalruller. Det er gjort unntak for inngangspenger og garderobeavgift. Slike inntekter kan dokumenteres ved gjenpart av billett.

Kassasystemet skal skrive ut kvittering til kunden. I utgangspunktet er det ikke stilt krav til innholdet i kvitteringen. Hensikten med kvitteringen (og lett synlig display) er at kunden skal kunne se hva som er registrert inn i kassasystemet. Man må derfor kunne kreve at kvitteringen inneholder dato, registrerte beløp enkeltvis og summert.

Alle registreringer skal skje fortløpende på kassen. For å understreke dette har man i forskriften brukt formuleringen «(...) angi løpende alle registreringer som er foretatt (...)». For å sikre at brukerne av forskriften skal forstå at all omsetning skal registreres enkeltvis, er dette kravet nevnt eksplisitt i forskriften, jf. annet ledd a). Samme hensyn er lagt til grunn for å ta inn kravene i b) og c).

Det er også mulig å bruke andre funksjoner enn de som er nevnt under a)-c). Av kontrollhensyn bør også bruk av disse framgå av dokumentasjonen.

Siste ledd i paragrafen er ment å sikre at virksomheter ikke skal kunne foreta endringer i registrerte opplysning uten at dette tydelig fremkommer i dokumentasjonen.

§4-3 Kassarapport (Z-rapport)
Hensikten med bestemmelsen er å sikre at kassasystemet/billettsystemet avsluttes daglig og at dagsomsetningen iflg. kassasystemet/billettsystemet, dokumenteres og presenteres på en oversiktlig og god måte.

Det er i annet ledd stilt krav om at omsetningen skal splittes opp i varegrupper og fordeles på hver enkelt servitørkasse. Kravet om å vise omsetningen per varegruppe har sammenheng med skattemyndighetenes ønske om å kunne beregne bruttofortjenesten per varegruppe på en enkel måte.

I tredje ledd kreves det at alle korreksjonsposter skal være dokumentert og forklart. Normalt vil det være tilstrekkelig dokumentasjon og forklaring når z-rapporten spesifiserer antall og beløp fordelt på forskjellig typer korreksjoner som f.eks. feilslag, opplæring osv. Er omfanget av slike korreksjoner stort, bør dette forklares/dokumenteres spesielt.

Iflg. tredje ledd skal det utarbeides en manuell rapport over kontantomsetning i de tilfeller der det benyttes billettsystemet. En slik rapport kan se slik ut

Billett type A

Nummerserie på solgte billetter : Til - Fra = Antall solgte billetter

Antall solgte billetter * pris per billett = omsetning billett type A kr + Billett type B kr = Samlet beregnet omsetning iflg. Billetter kr - Korrigeringer for eksempel rabatter og lignende kr = Dagens omsetning kr

§ 4-4 Kasseavstemming
Hensikten med paragrafen er å sikre at virksomheten teller opp fysisk kassebebeholdning og avstemmer denne mot kontantomsetning iflg. kasserapport
jf. § 4-3.

Kapittel 5 Dokumentasjon av priser og påslag

§ 5-1 Prisoversikter
Hensikten med paragrafen er å sikre opplysninger om priser slik at kontrollmyndighetene og andre i ettertid kan gjøre økonomiske analyser av drift og regnskaper.

I henhold til første ledd første punktum skal det utarbeides en oversikt over prisene «(...) som til enhver tid er oppkrevd.» Dette innebærer at tilbudspriser og alle typer spesialtilbud («happy hour», etc.) skal framgå med angivelse av kronebeløp.

I de tilfeller der varer og tjenester tas ut av virksomheten for eksempel for å gi til eier, ansatte m.v., skal dette bokføres som omsetning i regnskapet selv om det ikke er mottatt betaling. Annet ledd krever at det utarbeides lister over priser som benyttes ved bokføring av slike uttakstilfeller. Dette er gjort for å kunne foreta kontroll med størrelsen på uttakene til personer som nevnt, for å kunne sammenholde ordinær omsetning med uttakene, og for at kontrollmyndighetene skal kunne sikre seg mot at lav bruttofortjeneste forklares med store uttak til nevnte personer.

Kapittel 6 Oppbevaring

§ 6-1 Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale
Hensikten med paragrafen er å sikre at original dokumentasjon oppbevares på en måte som gir enkel tilgang til opplysningene i ettertid.

Oppbevaringsplikten omfatter alt materiale som omtales i forskriften og som er med på å dokumenter kontantomsetning. Dokumentasjonen skal oppbevares betryggende og ordnet. Dette innebærer bl.a. at dokumentasjonene må sikres mot ødeleggelse, tyveri etc. Dokumentasjon som lagres elektronisk må lagres på et ikke slettbart medium. All dokumentasjon må oppbevares slik at den er leselig i hele oppbevaringsperioden og på en måte som gjør det oversiktlig å finne frem i dokumentasjonen.

VEDLEGG