04.07.2003 Begrepsliste ØR

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

04.07.03

Begreper som anvendes i Reglementet for økonomistyring i staten og Bestemmelser om statlig økonomistyring:

Nedenfor følger et utvalg av begreper som finnes i utkastet til revidert regelverk med en forklaring på betydningen:

Begrep

Forklaring

Attestasjonskontroll

Kontroll av at en transaksjon er i samsvar med underliggende forhold herunder bestilling, avtale, vedtak om tilskudd m.m. og skal i hovedsak utføres av en annen person enn den som utøver sin budsjettdisponerings­myndighet.

Bokføring

Registrering i økonomisystemet av transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner som direkte påvirker eiendeler, gjeld, egenkapital, inntekter eller utgifter. Bokføring kjennetegnes av at det posteres debet og kredit med like store beløp.

Budsjettdisponerings­myndighet

Myndighet til å bestemme hva budsjettmidler skal brukes til herunder å inngå avtaler og gi tilsagn som medfører økonomisk forpliktelse for staten. Virksomhetslederen har budsjettdisponeringsmyndighet og kan delegere denne helt eller delvis til lavere nivå.

Driftsenhet

Geografiske spredte eller administrative selvstendige enheter innen envirksomheten.

Evaluering

En systematisk innsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, en virksomhet eller et virkemiddel.

Hjelpesystem

System som produserer eller påvirker innholdet i bokførte transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner.

Interimskonto

Fellesbetegnelse på balansekonti i regnskapet hvor ut- og innbetalinger posteres når de ikke belastes et kapittel og post, eller hvor det er gjort postering på kapittel og post uten tilhørende ut- og innbetaling.

Intern kontroll

Systemer, prosesser og tiltak igangsatt for å hindre styringssvikt, feil og mangler.

Interne styringssystemer

Strukturer, prosesser og dokumenter ledelsen benytter for å ta og gjennomføre beslutninger relatert til virksomhetens mål og ressursbruk. Form og innhold avgjøres av risiko og vesentlighet.

Mål

Beskrivelse knyttet til virksomheten av en ønsket tilstand eller et ønsket resultat. Det kan fastsettes mål på ulike nivåer og innenfor ulike områder.

Obligatoriske rapporter

Detaljgjengivelse og/eller sammenstillinger av bokførte opplysninger fra regnskapssystemet, lønns- og hjelpesystemer samt utdrag av konti/kontospesifikasjoner fra reskontro som skal foreligge hos den bokføringspliktige.

Oppdragsbrev

Skriv som utarbeides av departementet når en tilskuddsordning skal forvaltes av en ikke-statlig virksomhet. Skrivet skal inneholde mål, tildelt beløp, krav til rapportering og kontrolltiltak samt evaluering.

Pliktig regnskapsrapportering

Rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet og eksterne parter gitt i skriftlig form til fastsatt tidspunkt og med et forhåndsdefinert innhold.

Registrering

Manuell eller elektronisk overføring av opplysninger til dokumenter, lister, journaler og lignende eller til elektroniske registre. Registrering kan foretas for å utarbeide dokumentasjon, for å bearbeide og rapportere opplysninger eller en kombinasjon av disse områdene.

Regnskapsfører

Virksomhet eller driftsenhet som rapporterer til statsregnskapet.

Regnskapsføring

Bokføring og utarbeidelse av pliktig regnskapsrapportering.

Regnskapssystem

Elektronisk system eller delsystemer som benyttes til hovedboks- og reskontrofunksjonalitet for bokførte opplysninger slik at det muliggjør produksjon av pliktig regnskapsrapportering og obligatoriske rapporter.

Resultat

Uttrykk for hva en virksomhet har utført og/eller oppnådd i forhold til bl.a. fastsatte mål i løpet av en periode målt ved hjelp av styringsparametre og/eller beskrives verbalt.

Resultater som måles kan være innsatsfaktorer, aktiviteter, produkter og tjenester samt effekter i forhold til brukere og samfunn innenfor hele eller deler av virksomhetens ansvarsområde.

Risiko

Faren for at det inntreffer hendelser som påfører virksomheten økonomisk tap eller på annen måte reduserer virksomhetens evne til å nå sine mål. Risiko deles ofte i to elementer, sannsynlighet og konsekvens.

Strategi

Hovedangrepsmåte/fremgangsmåte/valg av virkemidler for å nå virksomhetens mål og gjøre noe med de viktigste utfordringer og endringsbehov.

Styringsparametre

Et samlebegrep for alle typer av måleenheter som brukes i styringen av virksomheten på ulike nivåer, herunder resultatindikatorer og tilstandsindikatorer.

Resultatindikatorer er størrelser som direkte og/eller indirekte måler i hvilken grad virksomheten når sine mål og resultatkrav.

Tilstandsindikatorer er en størrelse som angir utviklingsforhold som virksomheten ikke direkte kan påvirke, men som kan påvirke virksomhetens mål og resultater.

Transaksjon

Gjennomføring og sluttføring av en økonomisk disposisjon som involverer to parter og innebærer en overføring av risiko og kontroll fra en part til en annen. Transaksjoner kan deles inn i følgende grupper:

  1. Utgiftstransaksjoner
  2. Inntektstransaksjoner
  3. Finanstransaksjoner
  4. Egenkapitaltransaksjoner

En transaksjon kan ha flere faser (transaksjonskjede).

Andre regnskapsmessige disposisjoner er posteringer i regnskapet som ikke skjer på grunnlag av en transaksjon. Det typiske eksemplet er ”internbilag” som korreksjoner, avskrivninger, andre avslutningsposteringer og lignende.

Transaksjonskontroll

Kontrollaktiviteter knyttet til gitte tidspunkter i en transaksjonskjede og kan omfatte så vel manuelle som maskinelle kontroller. Kontrollen skal sikre at transaksjoner blir håndtert i samsvar med gjeldende lover, regler og avtaler og følges opp i forhold til budsjetter og fastlagte planer. Regelverket blant annet regulerer bruk av budsjettdisponeringsfullmakt, attestasjon, bokføring, avstemning og rapportering.

Vesentlighet

Et vesentlig forhold er noe som har eller kan få får stor betydning (konsekvens) for virksomheten. Vesentlighet må vurderes ut i fra den enkelte situasjon.

Virksomhet

Et statlig forvaltningsorgan (statsetat/institusjon) defineres som en virksomhet; jf. hovedavtalen og tjenestemannsloven. Et departement omfattes av virksomhetsbegrepet når det ikke opptrer som overordnet myndighet. En virksomhet kan ha underliggende driftsenheter.

Økonomistyring

Tiltak og prosesser for å få oversikt over, kontrollere og påvirke tilgang på og bruk av økonomiske ressurser for å oppnå virksomhetens mål og resultatkrav.

Økonomisystem

Omfatter regnskapssystem (herunder hovedbok og reskontro), lønnssystem og hjelpesystemer.