04.07.2003 sammenhengen mellom gjeldende reglement og revidert

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Nedenstående oppsett viser sammenhengen mellom gjeldende reglement og revidert reglement. Gjeldende regelverk er omtalt i venstre spalte mens forslag til revidert regelverk er omtalt i høyre spalte. De enkelte paragrafer er skrevet fortløpende og det er gjort gjensidig henvisning mellom gjeldende og forslaget til revidert regelverk.

Gjeldende regelverk
§ 1 Virkeområde
Hva og hvem som omfattes av reglementet og dekkes i revidert regelverk § 1 og § 2.§ 2 Fastsettelse av nærmere regler og adgang til å gjøre unntak

Dekkes i revidert regelverk § 3.


§ 3 Hovedregel for økonomistyring
Dekker styring, oppfølging av midler og tilskudd, krav til planer og evaluering Dekkes i revidert regelverk § 4, § 8, § 9 og § 16.§ 4 Utarbeidelse av budsjettforslag
Tilvarer § 5 i revidert regelverk.§ 5 Departementets plikt til å gjennomføre stortingsvedtak
Tilsvarer § 6 i revidert regelverk.§ 6 Instruksjon av underliggende statlige virksomheter – tildelingsbrev
Dekkes i revidert reglement § 7 og § 8 samt bestemmelsene i kap. 1.


§ 7 Bevilgninger som et departement selv skal foreta utbetalinger fra
Dekkes i revidert reglement § 7 og § 8.
§ 8 Intern instruksjon og delegering i en virksomhet
Dekkes i revidert reglement § 7 og i bestemmelsene kap. 2.
§ 9 Bestillings- og tilsagnsfullmakt
Dette omtales i bestemmelsene kap. 2.

§ 10 Garantifullmakter
Dette omtales i revidert reglement § 8 sammen med tilskudd.
§ 11 Generelt om regnskapsføring og rapportering
Dette omtales i revidert reglement § 12 samt i bestemmelsene kap. 3 og kap. 4.
§ 12 Rapport til Stortinget og Riksrevisjonen Dette omtales i revidert reglement § 11 og § 13.


§ 13 Kontantprinsippet og kontoplan Kontantprinsippet og kontoplan omtales indirekte i ny § 17 ellers finnes dette igjen i bestemmelsene kap. 3.

§ 14 Regnskapsfører m.m.
Omtales ikke eksplisitt i revidert regelverk men inngår i revidert reglement § 18 og i bestemmelsene kap. 3.§ 15 Regnskapssystem
Omtales i nye revidert reglement § 18 og i bestemmelsene kap. 4.

§ 16 Attestasjon og anvisning Anvisningsbegrepet er ikke definert som egen fullmaktstype. Attestasjon dekkes av bestemmelsene kap. 2.§ 17 Ut- og innbetalinger
Dette omtales i bestemmelsene kap. 3 og kap. 5.§ 18 Internregnskap, hjelpesystemer m.m. Omtales nå i revidert reglement § 12 og i bestemmelsene kap. 3 og kap. 4.

§ 19 Statens kontantbeholdning
Videreført i revidert reglement § 19.§ 20 Departementenes kontrollansvar
Omtales i revidert § 15 og i bestemmelsene kap. 1.§ 21 Intern økonomikontroll og avstemninger
Omtales i revidert reglement § 14 og i bestemmelsene kap. 2.§ 22 Departementenes ansvar for oppfølging av aksjeselskap med statlige eierinteresse, statsforetak m.m.
Svarer til § 10 i revidert reglement; - men i en mer konkretisert form.

§ 23 Behandling av verdipost og verdipapirer
Omtales i bestemmelsene kap. 3 og kap. 5.

§ 24 Oppbevaring og vedlikehold av materiell og utstyr
Omtales i revidert reglement § 14 pkt. e).

§ 25 Forsikring av statens risiko
Svarer til § 20 i revidert reglement.

§ 26 Ikrafttreden
Svarer til § 21 i revidert reglement.

Forslag til revidert regelverk

§ 1 Formål
Hva som omfattes og er utvidet med bl.a. krav om effektiv bruk av statlige midler og var omtalt i gjeldende regelverk § 1.

§ 2 Virkeområde
Dekkes i gjeldende regelverk § 1, men er utvidet med egen bestemmelse som omfatter selve aktiviteten i virksomheten, oppfølging av virksomheter, tilskudd, garantier og statens eierinteresser.


§ 3 Fastsettelse av utfyllende regler og adgang til å gjøre unntak
Tilsvarer gjeldende reglement § 2.

§ 4 Grunnleggende styringsprinsipper
Dekkes i gjeldende reglement § 3.1
Paragrafen inneholder krav til forvaltningskikk, habilitet m.m.;- og styring må tilpasses virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet.

§ 5 Utarbeidelse av budsjettforslag til Stortinget

Tilsvarer gjeldende reglement § 4.


§ 6 Departementenes plikt til å gjennomføre stortingsvedtak

Tilsvarer gjeldende reglement § 5.


§ 7 Tildeling av gitte bevilgninger til underliggende virksomheter
Omfatter ikke tilskuddsmidler men kun tildelingsbrev og omtales i gjeldende reglement § 6 og 8.

§ 8 Tilskudd og garantier.
Dekker all omtale av tilskudd og garantier Omtales i gjeldende reglement § 3, § 6, § 7 og § 10.

§ 9 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av mål og resultatkrav
Dette omtales i gjeldende i reglement § 3.4. I tillegg stilles det nå krav om planlegging i et kort og langsiktet perspektiv.

§ 10 Oppfølging av statens eierinteresser m.m.
Tilsvarer gjeldende reglement § 22 men er mer konkretisert og det henvises til overordnede prinsipper for eierstyring.

§ 11 Rapport til Stortinget om oppnådde resultater
Dette ligger delvis i gjeldende reglement § 12, men er mindre detaljert.

§ 12 Regnskapsføring
Omtales i gjeldende reglement § 11 og § 14.


§ 13 Bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet
Dekkes litt fra gjeldende reglement § 12.

§ 14 Intern kontroll
Tilsvarer gjeldende reglement § 21 og 24. Paragrafen omtaler hva intern kontroll skal ha fokus på og er en utvidelse av kontrollaspektet i forhold til tidligere.

§ 15 Kontroll av underliggende virksomheter og andre som utøver forvaltningsmyndighet Tilsvarer gjeldende reglement § 20, men er kortere.


§ 16 Evalueringer
Omtalt i gjeldende reglement § 3.3. Frekvens og omfanget av evalueringer skal vurderes ut fra risiko og vesentlighet.


§ 17 Felles standarder og systemer
Paragrafen er ny, men deler er omfattet av gjeldende reglement § 13 og § 15.


§ 18 Organisering av økonomioppgaver Omtales i gjeldende reglement § 14 og § 15.

§ 19 Statens kontantbeholdning
Tilsvarer gjeldende reglement § 19.

§ 20 Forsikring av statens risiko
Tilsvarer gjeldende reglement § 25.

§ 21 Ikrafttreden
Tilsvarer gjeldende reglement § 26.

Finansdepartementet 4/7-03