05.06.2002 forskriftsutkast

Forskriftom endring av forskrift om særavgifter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I.

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 3-13-1 første ledd skal lyde:

Avgiftsplikten omfatter

  1. avfall innlevert til sluttbehandling på deponi og
  2. utslipp fra forbrenningsanlegg.

§ 3-13-1 femte ledd første punktum skal lyde:

Uorganisk materiale som legges inn på særskilt opplagsplass, omfattes ikke av avgiftsplikten, jf. Stortingets vedtak om avgift på sluttbehandling av avfall § 4 bokstav c.

§ 3-13-2 skal lyde:

For avfall som innleveres deponi, oppstår avgiftsplikten ved innlevering av avfallet. For avfall som innleveres til forbrenning, oppstår avgiftsplikten når utslippet finner sted.

§ 3-13-3 nytt fjerde ledd skal lyde:

Med utslipp fra forbrenning av avfall menes utslipp fra forbrenningsanlegg av de stoffer som er nevnt i Stortingets vedtak om avgift på sluttbehandling av avfall § 3.

§ 3-13-4 skal lyde:

Avgiftsgrunnlag og -beregning for deponier

(1) Avgiften beregnes på grunnlag av mengde avfall levert til deponi målt i tonn.

(2) For deponi som ikke har installert vekt, beregnes avgiften på grunnlag av et maksimumsanslag for mottak av avfall pr. år. Maksimumsanslaget kan baseres på den mengden avfall deponiet har tillatelse fra forurensningsmyndighetene til å sluttbehandle. Avgiftsgrunnlaget pr. måned utgjør 1>/ 12 av maksimumsanslaget.

(3) For deponi uten vekt regnes avfallets volum (m 3>) om til vekt (tonn) ved at volumet multipliseres med en faktor på 0,5.

(4) For avfall levert direkte på avfallsplassen av private husholdninger som har betalt en enhetspris ved leveringen, beregnes avgiften av den vekt enhetsprisen er basert på. Dersom deponiet ikke tar betalt for slike leveringer, fastsettes avfallets vekt til 0,1 tonn pr. levering.

(5) Påløpt avgift på avfall som tas ut fra registrert virksomhets deponi til ombruk, gjenvinning og sortering for gjenvinning eller til annen registrert virksomhets deponi, føres til fradrag i virksomhetens avgiftsoppgave. Dersom mengde uttatt avfall overstiger mengden avgiftspliktig avfall som er innlevert i samme periode, føres overskytende til fradrag i avgiftsoppgaven for neste periode.

Ny § 3-13-5 skal lyde:

Avgiftsgrunnlag og -beregning for forbrenningsanlegg

(1)Avgiftsplikten omfatter støv, hydrogenfluorid (HF), hydrogenklorid (HCl), nitrogenoksider (NO X), svoveldioksid (SO 2), karbondioksid (CO2), kvikksølv (Hg), kadmium (Cd), bly (Pb), krom (Cr), kobber (Cu), mangan (Mn), arsen (As), nikkel (Ni) og dioksiner.

(2) For følgende stoffer skal det foretas kontinuerlige målinger av utslippet: Støv, HF, HC1, NO X, SO 2,og CO 2. Avgiften beregnes på grunnlag av disse målingene.

(3) For tungmetallene Hg, Cd, Pb, Cr, Cu, Mn, As og Ni skal det foretas kontinuerlig prøvetaking og månedlige analyser av prøvene. Avgiften beregnes på grunnlag av disse analysene.

(4) For dioksiner skal det foretas halvårlige målinger og analyser av prøvene. Avgiften beregnes på grunnlag av disse analysene.

(5) Målinger og analyser skal foretas av institusjon som er akkreditert av Norsk akkreditering. Målingene skal foretas enten etter CEN-standard, norsk standard eller annen standard av tilsvarende kvalitet.

Gjeldende § 3-13-5 blir ny § 3-13-6.

§ 5-10 skal lyde:

Tollvesenet kan foreta undersøkelser av lokaler og regnskapsmateriale , herunder prøve- og analysemateriale, hos enhver som er tilknyttet innsamling, levering, oppbevaring, sortering og sluttbehandling av avfall, også avfall som ikke er avgiftspliktig.

§ 6-1 nytt tredje ledd skal lyde:

Registrerte forbrenningsanlegg som skal beregne avgift på sluttbehandling av avfall skal for utslipp av dioksiner sende avgiftsoppgave halvårlig. Oppgaven skal sendes innen den 18. juli og 18. januar.

Gjeldende § 6-1 tredje, fjerde og femte ledd blir nye fjerde, femte og sjette ledd.

II.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2003.