07.10.2002 brev kt 011002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Saksbehandler:
Rebbestad/Grinaker
Dir.linje:22 93 98 21

Vår ref.: 2002/08465

Arkivnr.: 401

Deres ref.:

Dato: 01.10.2002

Kredittilsynet viser til brev 4. juli 2002 fra Finansdepartementet til Kredittilsynet hvor Kredittilsynet bes vurdere behovet for forskrift til verdipapirhandelloven (vphl.) § 9-4 tredje ledd annet punktum.

Etter Kredittilsynets vurdering tilsier konkurransemessige hensyn at kravet til pliktig bruk av oppgjørssentral ved handel i børsnoterte finansielle instrumenter som nevnt i vphl. § 1-2 annet ledd nr. 4-7, jf. § 9-4 tredje ledd, bør mykes opp gjennom ovennevnte forskriftshjemmel. Utstedelse og børsotering av kjøpsretter eller salgsretter bør ikke framstå som vesentlig dyrere i det norske markedet i forhold til konkurrerende markeder. Pliktig bruk av oppgjørssentral gjør produktet dyrt og dermed mindre interessant å notere i Norge. En oppmyking av pliktig bruk av oppgjørssentral forutsetter etter Kredittilsynets vurdering at hensynet til investorene blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom vilkår fastsatt i forskriften.

Oppgjørsrisikoen for de aktuelle opsjonene er avhengig av utsteders soliditet. Av hensyn til investor blir det derfor avgjørende at unntak fra pliktig bruk av oppgjørssentral forutsetter at utsteder har en viss finansiell styrke. Kredittilsynet foreslår på denne bakgrunn unntak fra pliktig bruk av oppgjørssentral for børsnoterte kjøpsretter og salgsretter hvor utsteder har en ansvarlig kapital på fem millioner euro og har kredittvurdering (”rating”) ”investment grade” fastsatt av et anerkjent kredittvurderingsbyrå. Denne kredittvurderingen som er innarbeidet og brukt i verdipapirmarkedet, vil etter Kredittilsynets vurdering redusere motpartsrisikoen for investor tilstrekkelig.

For Kredittilsynets nærmere vurderinger vises til vedlagte høringsbrev.

Forslaget ble behandlet i Kredittilsynets styre 25. september 2002.

Etter fullmakt

Eirik Bunæs

Eystein Kleven

Vedlegg: Høringsnotat datert 18. september 2002.