07.10.2002 brev kt 30.09.02

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Saksbehandler: Bruås

Dir.linje: 22 93 98 27

Vår ref.: 02/386

Arkivnr.: 430

Deres ref.: 00/2427

Dato: 30.09.2002

Det vises til Finansdepartementets brev datert 4. juli 2002 hvor Kredittilsynet bes vurdere behovet for og eventuelt utarbeide forskrifter til lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven).

Vedlagt følger Kredittilsynets forslag til forskrift om opplysninger som skal fremgå av et verdipapirregister, jf verdipapirregisterloven § 6-8. Forskriftsforslaget er i stor grad basert på et utkast utarbeidet av Verdipapirsentralen, etter anmodning fra Kredittilsynet. Kommentarene til bestemmelsene i utkastet er utarbeidet av Kredittilsynet, med enkelte innspill fra Verdipapirsentralen.

Forslaget til forskrift ble behandlet av Kredittilsynets styre i møte 25. september 2002.

Etter fullmakt

Eirik Bunæs

Eystein Kleven

Vedlegg
Forskriftsutkast med høringsnotat
Forskriftsutkastet på diskett