07.10.2002 vedlegg 300902

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

I lov av 5. juli 2002 nr 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 6-8 er det slått fast at et verdipapirregister skal inneholde opplysninger om de finansielle instrumentene og om innehaverne av rettigheter til disse. De nærmere krav til opplysninger og hvordan disse skal sammenstilles skal fastsettes i forskrift, jf. bestemmelsens annet ledd.

Her følger forslag til forskrift om opplysninger som skal fremgå av et verdipapirregister. Innholdet i forslaget er i stor grad basert på et utkast utarbeidet av Verdipapirsentralen, etter anmodning fra Kredittilsynet.

1. Bakgrunn

Et verdipapirregister skal etter verdipapirregisterloven § 6-8 inneholde opplysninger om de finansielle instrumentene og om innehavere av rettigheter til disse. Departementet gir forskrift om hvilke opplysninger som skal fremgå av registeret, samt om hvordan opplysningene skal sammenstilles. Et verdipapirregister er et rettighetsregister for finansielle instrumenter. Registeret må derfor inneholde opplysninger om utstedere av de finansielle instrumenter, og om de finansielle instrumentene selv. Videre må registeret inneholde opplysninger om hvem som eier de finansielle instrumentene, og om eventuelle innehavere av begrensede rettigheter til finansielle instrumenter, for eksempel panthavere. Videre skal registeret ved hjelp av opplysninger registrert om utsteder, de finansielle instrumentene og om investorene i disse, blant annet kunne danne eierregister som nevnt i lov om allmennaksjeselskap av 13. juni 1997 nr 45 § 4-4.

Verdipapirsentrallovutvalget foreslo i NOU 2000:10 å lovfeste hvilke opplysninger som skal fremgå av et verdipapirregister. Av Ot prp nr 39 (2001-2002) side 91 fremgår at Finans­departementet sluttet seg i hovedsak til innholdet i regelen som ble foreslått av utvalget. Departementet fant imidlertid bestemmelsen noe vanskelig tilgjengelig, og foreslo en forskriftshjemmel inntatt i loven i stedet. Finansdepartementet uttalte at det er vesentlige offentlige interesser forbundet med utformingen av de nærmere krav til informasjon som må foreligge i registeret. I Innst. O. nr 47 (2001-2002) pkt 9.3.2 sluttet Finanskomiteen seg til departementets vurdering og forslag til § 6-8. Kredittilsynets forslag til forskrift om opplysninger som skal fremgå av et verdipapirregister tar sikte på å dekke de samme opplysninger som lovutvalgets forslag, men har en annen utforming og et noe høyere detaljnivå.

2. Minimumsregler

Verdipapirregisteret fastsetter utfyllende bestemmelser om sin virksomhet, herunder om hvordan registreringsvirksomheten skal organiseres, jf. verdipapirregisterloven §§ 6-6 jf. 1-2. Reglene skal godkjennes av Kredittilsynet. Verdipapirregisteret velger hvorvidt det vil gjøre bruk av eksterne registerførere (tidligere kalt kontoførere), eller om det vil foreta registreringene selv. En forskrift om hvilke opplysninger som skal fremgå av et verdipapir­register må derfor ikke binde verdipapirregisterets valg av organisering.

Hvilke opplysninger et verdipapirregister vil ha behov for å registrere om utsteder, de finansielle instrumentene og om innehavere av rettigheter til disse, vil bero på hvordan registeret innretter registreringsvirksomheten og hvilke tjenester det vil tilby. En forskrift som skal være uttømmende i forhold til alle opplysninger som kan registreres for alle typer finansielle instrumenter, vil gi et meget omfangsrikt og lite oversiktlig regelverk. Kredit­tilsynet tar etter dette utgangspunkt i at forskriften om opplysninger som skal fremgå av et verdipapirregister må fastsette minimumskrav til hvilke opplysninger som skal registreres. Det enkelte verdipapirregister kan i sine regler fastsette at ytterligere opplysninger skal registreres. Forskriftshjemmelen i verdipapirregisterloven § 6-8 er etter Kredittilsynets oppfatning ikke til hinder for en slik fremgangsmåte.

Det er gitt regler om innsynsrett i verdipapirregisteret i verdipapirregisterloven § 8-2. Blant annet har kontohaver rett til å få opplysninger som er registrert på kontoen, se § 8-2 nr 1. Enhver har rett til å få opplysninger som er registrert om et finansielt instrument, med mindre noe annet følger av lov eller forskrift, jf. § 8-2 nr 4. Disse reglene må det tas hensyn til ved fastsettelsen av hvilke opplysninger som skal fremgå av et verdipapirregister.

Ved fastsettelse av minimumskravene til opplysninger om de enkelte finansielle instrumenter, må det også tas hensyn til lovens regulering av rettsvirkningene av registreringen, ifht lovens kapittel 7. Særlig vises det til reglene i verdipapirregisterloven § 7-3 om utsteders innsigelse (ekstinksjon).

3 Spørsmål om begrensning av allmennhetens rett til innsyn i registeret

Verdipapirsentralen skrev følgende i følgebrevet til sitt utkast til forskrift datert 3. september 2002:

"I henhold til verdipapirregisterloven § 8-2 nr 4, har enhver rett til å få opplyst opplysninger som er registrert om et finansielt instrument dersom annet ikke følger av lov eller forskrift. En del opplysinger som registreres i et verdipapirregister, vil være opplysinger som ikke er ment å gjøres kjent for offentligheten på det tidspunkt de registreres inn, og som kan være egnet til å påvirke kursen på det finansielle instrumentet. Dette kan typisk være opplysninger som registreres inn i forbindelse med en planlagt emisjon. Vi har derfor foreslått en bestemmelse om at opplysningstyper som er registrert alene på bakgrunn av krav fastsatt av verdipapirregisteret, ikke skal omfattes av innsynsretten i § 8-2 nr 4. Innsynsretten vil med andre ord bare gjelde for opplysninger som forskriften uttrykkelig bestemmer skal registreres."

Kredittilsynet ser at det kan tenkes tilfeller hvor det er behov for å unnta opplysninger fra allmennhetens innsyn. Det vil imidlertid ikke være behov for å unnta enhver opplysning som er registrert på bakgrunn av krav fastsatt av registeret selv. Kredittilsynet foreslår derfor en regel om at verdipapirregisteret i forbindelse med fastsettelse av regler for virksomheten også tar stilling til hvilke typer opplysninger som eventuelt skal unntas fra verdipapirregisterloven § 8-2 nr 4. Reglene skal i henhold til verdipapirregisterloven § 1-2 godkjennes av Kredittilsynet. Det vises til utkastet § 8 og merknadene til denne.

2 Oppbevaringsplikt

Det følger av verdipapirregisterloven § 6-6 annet ledd at registeret kan slette opplysninger fra rettighetsregisteret dersom de åpenbart er uten betydning. Opplysninger som er slettet fra registeret skal oppbevares i minst 10 år. Registrerte opplysninger skal med andre ord forbli i selve registeret helt til de eventuelt åpenbart mister betydning, og derved kan slettes. Bestemmelsen innebærer derfor, slik Kredittilsynet ser det, at det ikke er behov for å foreslå en egen bestemmelse om oppbevaringsplikt for registrerte opplysninger i forskriften.

I Merknader til de enkelte bestemmelser

Til utkastet § 1
Bestemmelsen angir forskriftens virkeområde. For å gjøre det helt klart at verdipapirregisteret i sitt eget regelverk kan fastsette registrering av opplysninger i tillegg til de som følger av forskriften, er det foreslått inntatt en bestemmelse om dette i forskriften.

Til utkastet § 2
I denne bestemmelsen er det foreslått inntatt hvilke opplysninger som skal registreres om ethvert finansielt instrument som registreres i registeret. Opplysningene etter denne bestemmelsen er nødvendige for å identifisere utstederen og det finansielle instrumentet som registreres. Opplysningen om utsteders forretningskontor er nødvendig for å kunne se i hvilken jurisdiksjon utstederen hører hjemme.

Opplysning om utsteders registerfører identifiserer hvem som er ansvarlig for å foreta registreringer knyttet til det finansielle instrumentet. Dette kan være registeret selv, eller en ekstern registerfører, beroende på hvordan registeret har organisert sin registrerings­virksomhet.

Til utkastet § 3
Bestemmelsen omhandler særlige opplysninger som anses nødvendige å registrere om aksjer, grunnfondsbevis, andre finansielle instrumenter som kan likestilles med aksjer og grunnfonds­bevis, og tegningsretter til slike. Det stilles krav om at verdipapirregisteret innretter opplysningene slik at eierregister som følger av lov eller forskrift kan dannes. Eksempler på slike eierregistre kan være allmennaksjeloven §§ 4-4 og 4-11.

I bestemmelsens punkt nr 3 er det foreslått inntatt opplysning om antall enheter som er utstedt av det finansielle instrumentet. Med dette menes hvor mange enheter som finnes av det finansielle instrumentet totalt. For aksjer og tegningsretter i norske allmennaksjeselskaper vil dette være sammenfallende med antall enheter som er registrert i verdipapirregisteret. Dersom aksjene er registrert i flere norske verdipapirregistre, kan antall aksjer selskapet totalt har utstedt avvike fra antall aksjer som er registrert i vedkommende register på grunn av muligheten til å delregistrere finansielle instrumenter. Se merknadene til utkastet § 7 for nærmere om delregistrering.

I bestemmelsens punkt 5 er det foreslått inntatt opplysning om hvor de finansielle instrumentene er utstedt. Dette vil i de fleste tilfeller trolig være sammenfallende med opplysningen i utkastet § 2 nr 1 om utsteders forretningskontor.

Til utkastet § 4
Bestemmelsen gjelder for obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter. Etter verdipapirregisterloven § 7-3 vil den som erverver et annet instrument enn egenkapitalinstrument i god tro som hovedregel kunne ekstingvere utsteders innsigelser. Av hensyn til utsteder er det derfor etter Kredittilsynets oppfatning nødvendig å innta opplysninger som foreslått i bestemmelsen i registeret.

Andelens størrelse som nevnt i bestemmelsen punkt 3 vil si den minste enhet lånet er delt opp i for omsetning.

I tillegg foreslås det at konverteringsbestemmelser for konvertible obligasjoner skal fremgå av registeret.

Til utkastet § 5
Bestemmelsen fastsetter hvilke opplysninger som må registreres om finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 1-2 annet ledd nr 4-8.

Til utkastet § 6
Bestemmelsen kommer til anvendelse på verdipapirfondsandeler som registreres i et verdipapirregister.

Til utkastet § 7
Bestemmelsen kommer til anvendelse i tilfeller hvor verdipapirregisteret registrerer finansielle instrumenter som opprinnelig er registrert i et annet (hoved)verdipapirregister. Bestemmelsen kommer til anvendelse uavhengig om alle enheter av det finansielle instrumentet blir innført i verdipapirregisteret eller om det kun er en andel av disse. Videre har det i denne sammenhengen ikke betydning om antallet enheter av det finansielle instrumentet som delregistreres er konstant eller varierer i størrelse. Opplysningene om at registreringen i verdipapirregisteret er en delregistrering skal vise at verdipapirregisteret avleder registreringen fra et annet register.

I bestemmelsens punkt 1 er det foreslått at det skal fremgå av registeret hvor mange enheter av det aktuelle finansielle instrumentet som til enhver tid er registrert i verdipapirregisteret. Denne størrelsen skal til enhver tid samsvare med summen av beholdningene på investorenes konti. For aksjer som delregistreres vil denne størrelsen ikke nødvendigvis være lik størrelsen som i henhold til utkastet § 3 nr 3 skal fremgå, hvoretter det totale antall enheter som eksisterer skal fremgå.

I bestemmelsens punkt 2 er det foreslått at det skal fremgå hvilket register verdipapirregisteret avleder sin registrering fra.

I tillegg til opplysningene som følger av utkastet § 7, er det presisert at opplysninger som følger av §§ 3-6 så langt det passer skal registeres.

Til utkastet § 8
Verdipapirregisteret kan i henhold til forslaget fastsette i sine regler at enkelte av opplysningene registeret krever i tillegg til opplysningene som fremgår av forskriften ikke skal være gjenstand for allmennhetens innsyn etter verdipapirregisterloven § 8-2 nr 4. Se omtale under punkt II, 3 ovenfor.

Til utkastet § 9
I bestemmelsen er det inntatt opplysninger som vil identifisere innehaveren av finansielle instrumenter. Registerfører for innehaver angir hvem som er ansvarlig for å foreta registreringer på den aktuelle kontoen. Om dette er en ekstern registerfører, investor eller registeret selv, vil bero på hvordan verdipapirregisteret organiserer virksomheten.

Dersom investoren ikke har fødselsnummer, kan vedkommendes D-nummer registreres i stedet.

Til utkastet § 10
Bestemmelsen fastsetter en plikt til å registrere visse opplysninger om begrensede rettigheter, for eksempel pant, utlegg eller båndleggelse. De øvrige opplysningene er nødvendige for å identifisere rettighetshaveren, grunnlaget for rettigheten samt hvilket omfang rettigheten har. Registreringstidspunktet skal også registreres slik at rettighetens prioritet kan fastslås.

Til utkastet § 11
I utkastet § 11 er det foreslått at opplysninger om eventuelle fullmakter skal registreres, herunder opplysninger som er nødvendige for å identifisere den fullmakten er gitt til fordel for, samt når den ble registrert.

Til utkastet § 12
Bestemmelsen tar utgangspunkt i de opplysninger som anses nødvendige for å identifisere transaksjonene som foretas mot en konto, samt når disse er foretatt. Tidspunktet er nødvendig for å fastslå transaksjonens prioritet.

Etter bestemmelsen punkt 7 skal det fremgå hvem som har meldt inn transaksjonen. Dette kan være registerfører, men også meglere eller andre som har fullmakt til å foreta registreringer eller overføringer fra kontoen, eller investoren selv dersom registeret har åpnet for det.

Etter bestemmelsens punkt 8 og 9 skal handelsbeløp og kurs fremgå ved megleroppgjør. I Verdipapirsentralens opprinnelige utkast var ikke begrensningen med hensyn til megler­oppgjør inntatt i bestemmelsen. En angivelse av handelsbeløp og kurs ved transaksjoner av finansielle instrumenter som ikke går gjennom et verdipapirforetak ville innebære en stor utvidelse i forhold til hva som er gjeldende rett, og behovet måtte i såfall begrunnes særskilt.

IV Forslag til forskriftstekst

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.200x med hjemmel i lov av 5. juli 2002 nr 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 6-8.

Kap. 1 Generelle bestemmelser

§ 1 Virkeområde mv
Forskriften gjelder for verdipapirregister som nevnt i lov av 5. juli 2002 nr 64 om registrering av finansielle instrumenter § 1-2.

Verdipapirregisteret kan fastsette at ytterligere opplysninger enn de som følger av forskriften her skal registeres, dersom dette er nødvendig for å sikre en hensiktsmessig registrering og omsetning av det finansielle instrumentet.

Kap. 2 Opplysninger om finansielle instrumenter

§ 2 Opplysninger om utsteder og registrerte finansielle instrumenter

I verdipapirregisteret skal følgende opplysninger om utsteder og det finansielle instrumentet registreres:

 • Utsteders navn, adresse, forretningskontor (som angir utsteders jurisdiksjon)
 • Utsteders fødsels- eller organisasjonsnummer
 • ISIN eller annen entydig angivelse av det finansielle instrumentet
 • Dato for registrering inn i registeret
 • Utsteders registerfører
 • Om det gjelder særlige omsetningsbegrensninger for det finansielle instrumentet utover hva som følger av lov eller forskrift i medhold av lov

For verdipapirfondsandeler anses verdipapirfondet som utsteder.

§ 3 Opplysninger om aksjer, grunnfondsbevis, andre verdipapirer som kan likestilles med aksjer eller grunnfondsbevis, samt tegningsretter til slike

For aksjer, grunnfondsbevis, andre verdipapirer som kan likestilles med aksjer eller grunnfondsbevis, og tegningsretter til slike, skal i tillegg til opplysninger som nevnt i § 2 følgende opplysninger registreres:

 • Type finansielt instrument
 • Det finansielle instrumentets pålydende
 • Antall enheter utstedt av det finansielle instrumentet
 • Eventuelle eier- og stemmerettsbegrensninger
 • Hvor det finansielle instrumentet er utstedt
 • Risk-beløp
 • Ligningsverdi

For tegningsretter skal i tillegg følgende opplysninger registreres:

 • Tegningsperiode
 • Tegningskurs

For øvrig skal verdipapirregisteret registrere de opplysninger som etter den til enhver tid gjeldende lovgivning skal inntas i eierregistrene for aksjer, tegningsretter, grunnfondsbevis eller andre verdipapirer som kan likestilles med aksjer eller grunnfondsbevis. Verdipapir­registeret skal kunne sammenstille disse opplysningene på en slik måte at et lovlig eierregister umiddelbart dannes på forespørsel.

§ 4 Opplysninger om obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter

For obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter skal i tillegg til opplysninger som nevnt i § 2 følgende opplysninger registreres:

 • Eventuell tillitsmann
 • Lånets opprinnelige størrelse, eventuelt lånets totale låneramme og det beløp som er utstedt
 • Andelens størrelse
 • Eventuell førtidig innløsningsrett- og plikt
 • Løpetid
 • Rente- og avdragsvilkår
 • Ligningsverdi
 • Lånets prioritet i forhold til utsteders andre innlån og gjeldsforpliktelser
 • Sikkerhet eller garanti
 • Referanse til eventuell låneavtale

I lånets løpetid skal følgende opplysninger til enhver tid fremgå:

 • Gjenværende lånebeløp
 • Gjenværende løpetid i antall år
 • Neste uttrekningsdato
 • Neste renteutbetalingsdato
 • Neste rentereguleringsdato

For konvertible obligasjoner registeres i tillegg følgende opplysninger:

1. Bestemmelser om konvertering, inkludert konverteringskurs- og periode

§ 5 Opplysninger om derivater

For finansielle instrumenter som nevnt i lov av 19. juni 1997 nr 79 om verdipapirhandel § 1-2 annet ledd nr 4-8 skal i tillegg til opplysninger som nevnt i § 2 følgende opplysninger registreres:

 • Entydig bestemmelse av derivatets underliggende
 • Løpetid og innløsningsdato/periode
 • Antall kontrakter som er utstedt til enhver tid
 • Utsteders eventuelle clearingrepresentant
 • Antall enheter av det underliggende pr kontrakt
 • Eventuell sikkerhet eller eventuell båndleggelse av derivatets underliggende
 • Kjøps- eller salgskurs for underliggende ved innløsning av kontrakten
 • Referanse til eventuell avtale om utstedelse av derivatet

§ 6 Opplysninger om verdipapirfondsandeler

For verdipapirfondsandeler skal i tillegg til opplysninger nevnt i § 2 følgende opplysninger registreres:

 • Forvaltningsselskapets navn, adresse og organisasjonsnummer
 • Antall andeler til enhver tid
 • Andelens pålydende
 • Risk-beløp
 • Ligningsverdi

For øvrig skal verdipapirregisteret inneholde de opplysninger som etter den til enhver tid gjeldende lovgivning skal inntas i andelseierregisteret for verdipapirfond. Verdipapirregisteret skal kunne sammenstilles disse opplysningene på en slik måte at et lovlig andelseierregister dannes umiddelbart på forespørsel.

§ 7 Opplysninger om finansielle instrumenter som er delregistrert

For finansielle instrumenter som delregistreres i et verdipapirregister, skal i tillegg til opplysninger som nevnt i § 2 følgende opplysninger registreres:

 • Antall enheter av det finansielle instrumentet som til enhver tid er delregistrert i verdipapirregisteret
 • Angivelse av det register verdipapirregisteret utleder sin registrering fra

De opplysninger som i følge bestemmelsene i §§ 3 til 6 skal registreres om det finansielle instrumentet skal, så langt det passer, i tillegg fremgå av registeret.

Kap. 3 Innsynsrett

§ 8 Innsyn i opplysninger som er registrert om finansielle instrumenter

Verdipapirregisteret kan i sine regler bestemme at innsyn som nevnt i lov av 5. juli 2002 nr 64 om registrering av finansielle instrumenter § 8-2 nr 4 ikke skal gjelde for enkelte opplysninger som er registrert utelukkende på bakgrunn av krav fastsatt av verdipapirregisteret.

Kap. 4 Opplysninger om innehavere av rettigheter til finansielle instrumenter

§ 9 Opplysninger om innehaver

Følgende opplysninger om innehaver av et registrert finansielt instrument skal fremgå av registeret:

 • Kontonummer
 • Kontohavers navn og adresse
 • Kontohavers fødselsnummer eller organisasjonsnummer
 • Statsborgerskap eller hvilken stats rett innehaver reguleres av
 • Ligningsadresse for personer eller foretak som ikke er skattepliktige i Norge og kildeskattprosent dersom denne skal avvike fra den generelle prosentsats som blir registrert i verdipapirregisteret på grunnlag av adresse/ligningsadresse
 • 6. Registreringsdato
 • 7. Om kontoen er en forvalterkonto
 • 8. Særlige regler for disponering av kontoen
 • 9. Registerfører for innehaver
 • 10. Innehavers eventuelle clearingrepresentant

§ 10 Opplysninger om innehavere av begrensede rettigheter

Følgende opplysninger om innehavere av begrensede rettigheter til registrerte finansielle instrumenter skal fremgå av registeret:

 • Type rettighet
 • Rettighetshavers navn, adresse og eventuelt forretningskontor
 • Rettighetshavers fødselsnummer eller organisasjonsnummer
 • Grunnlaget for rettsstiftelsen
 • De beløp rettigheten skal dekke
 • Disposisjonsrett for innehaver
 • Registreringstidspunkt

§ 11 Opplysninger om fullmaktsforhold

Følgende opplysninger om fullmakter gitt av innehaver av registrerte finansielle instrumenter skal fremgå av registeret:

 • Type fullmakt
 • Fullmaktshavers navn og adresse, og eventuelt forretningskontor
 • Fullmaktshavers fødsels- eller organisasjonsnummer
 • Fullmaktens eventuelle løpetid
 • Registreringstidspunkt

Kap. 5 Opplysninger om transaksjoner

§ 12 Opplysninger om transaksjoner

Ved registrering av transaksjoner i et registrert finansielt instrument skal følgende opplysninger registreres:

 • Handelsdag og oppgjørsdag
 • Transaksjonstype
 • Transaksjonsnummer
 • Angivelse av hvilke(t) finansielle instrument som handles/overføres
 • Konto det handles mot/overføres til
 • Antall finansielle instrumenter
 • Hvem som har meldt inn transaksjonen
 • Handelsbeløp, ved megleroppgjør
 • Kurs, ved megleroppgjør
 • Registreringstidspunkt
 • Innmeldingsdato

Kap. 6 Ikrafttredelse

§ 13 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra xx.xx. 200x.