Vesta Forsikring AS gis tillatelse til fisjon, eierskifte og endring av konsernstruktur

Vesta Forsikring AS
PB 7070
5020 Bergen

Deres ref

Vår ref

Dato

02/2020

08.07.2002

Vesta Forsikring AS – søknad om godkjennelse av fisjon, eierskifte og endring av konsernstruktur m.v.

Det vises til søknad om godkjennelse av fisjon, eierskifte og endring av konsernstruktur m.v. fremmet i brev 15. mars 2002 fra Vesta Forsikring AS til Kredittilsynet. Søknaden fremmes også på vegne av Tryg General Insurance Holding A/S (Danmark), Nordea Liv Holding AS og Vesta Liv Holding AS. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding i saken ved brev 15. mai 2002 til Finansdepartementet (Vesta Forsikring AS skal ha fått kopi). Endelig vises det til brev 19. juni 2002 fra Vesta Forsikring AS til Finansdepartementet der det opplyses at Nordea har inngått en intensjonsavtale med det danske selskapet Tryg i Danmark smba om salg av Nordeas skadeforsikringsvirksomhet.

Søknaden gjelder tillatelser etter forsikringsvirksomhetsloven og finansierings­virksomhetsloven i forbindelse med deling av Vesta-konsernet i et delkonsern for skadeforsikring og ett for livsforsikring. Begge delkonsernene skal fortsatt midlertidig eies av det danske forsikringsselskapet Tryg A/S. Tryg A/S inngår i det nordiske Nordea-konsernet. Delingen skal gjennomføres ved at Vesta Forsikrings aksjer i Vesta Liv Holding AS fisjoneres ut til et nystiftet selskap, Nordea Liv Holding AS. Hensikten med delingen er etter det opplyste å legge til rette for å selge skadeforsikringsdelen av Vesta Forsikring ut av Nordea-konsernet. Dette inngår som en del av Nordeas strategi for sin virksomhet der en ikke ønsker å beholde skadeforsikringsvirksomhet innen konsernet. Delkonsernet for skadeforsikring skal selges ut av Nordea-konsernet ved først å overdra Vesta Forsikring AS til et nystiftet dansk selskap i Nordea-konsernet (Tryg General Insurance Holding A/S - heleid datterselskap av Tryg A/S). Deretter skal Tryg General Insurance Holding A/S selges til selskapet Tryg i Danmark smba i henhold til en intensjonsavtale som Nordea har inngått med dette selskapet.

Med hjemmel i de bestemmelser i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsvl.) og i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finl.) som er nærmere angitt nedenfor, og delegasjoner gitt ved kgl.res. av 25. august 1989 nr. 825, 6. desember 1991 nr. 782 og 7. mai 1999 nr. 434, gir Finansdepartementet følgende tillatelser og godkjennelser:

  1. Finansdepartementet gir tillatelse til deling (fisjon) av Vesta Forsikring AS i et delkonsern for skadeforsikring der Vesta Forsikring AS skal være morselskap og et delkonsern for livsforsikring der det nystiftede selskapet Nordea Liv Holding AS skal være morselskap, jf. forsvl. § 3-6 første ledd første punktum og finl. § 2a-14.
  2. Finansdepartementet gir tillatelse til de endringer i organiseringen av konsernet Vesta Forsikring AS som er angitt i søknaden, jf. finl. § 2a-7 annet ledd.
  3. Finansdepartementet godkjenner at det nystiftede danske forsikringsselskapet Tryg General Insurance Holding A/S kan erverve samtlige aksjer i Vesta Forsikrings AS, jf. forsvl. § 3-6 annet ledd annet punktum, jf. finl. § 2-2 annet ledd nr. 6. Det er opplyst i søknaden, og er en forutsetning for godkjennelsen, at Tryg General Insurance Holding A/S blir underlagt fullt dansk tilsyn i henhold til dansk forsikringslovgivning.
  4. Finansdepartementet gir det danske forsikringsselskapet Tryg A/S tillatelse til å etablere Nordea Liv Holding AS som morselskap i finanskonsern som nevnt i finl. § 2a-2 bokstav d, jf. finl. § 2a-3 første ledd, jf. finl. § 2-2 annet ledd nr. 6.
  5. Finansdepartementet gir Nordea Liv Holding AS tillatelse til å erverve samtlige aksjer i Vesta Liv Holding AS, jf. forsvl. § 3-6 annet ledd første punktum.
  6. Finansdepartementet gir tillatelse til at Vesta Liv Holding AS kan fusjoneres inn i Nordea Liv Holding AS etter reglene i aksjeloven § 13-23 første ledd, jf. finl. § 2a-14.
  7. Finansdepartementet gir tillatelse til at Nordea Liv Holding AS og dets datterselskaper kan ha identisk kontrollkomitè, jf. finl. § 2a-11 fjerde ledd tredje punktum.
  8. Finansdepartementet godkjenner endringen i organiseringen av delkonsernet Vesta Liv Holding AS som følge av ervervet av Vesta Aktuartjenester AS, jf. finl. § 2a-7 annet ledd.

I søknaden er det opplyst at det legges opp til å inngå samarbeidsavtaler mellom selskaper i Nordea-konsernet og Vesta Forsikring om salg og distribusjon forsikrings- og spareprodukter.

Finansdepartementet legger i samsvar med søknaden og Kredittilsynets tilrådning til grunn at avtalene blir sendt Kredittilsynet for godkjennelse etter finl. § 2-7 første ledd.

Med hilsen

Tore Mydske e.f.
avdelingsdirektør

Christoffer Bergene
førstekonsulent

Gjenpart: Kredittilsynet, Finanstilsynet (Danmark), Finansinspektionen (Sverige)

VEDLEGG