08.11.2002 FORSKRIFT

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Forskrift om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister
Fastsatt av Finansdepartementet den dd.mm 200x i medhold av lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6-4 fjerde ledd, jfr. kgl. resolusjon av ….(dato).

§ 1 Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

  1. Andelseierregister: Den fortegnelse over et verdipapirfonds andelseiere som verdipapirfondloven § 6-4 krever at skal føres av verdipapirfondets forvaltningsselskap, eller av den forvaltningsselskapet med Kredittilsynets samtykke overlater registerføringen til.
  2. Forvalter: En som i stedet for andelseier er registrert i andelseierregisteret og som opptrer på vegne av andelseieren overfor forvaltningsselskapet.
  3. Oppdragsgiver: Den som gir forvalter i oppdrag å stå oppført i andelseierregister som forvalter av verdipapirfondsandeler.
  4. Forvaltningsselskap: Selskap som driver verdipapirfondsforvaltning, jfr. verdipapirfondloven § 1-2 nr. 2.
  5. Offentlig myndighet: Norsk offentlig myndighet.

§ 2 Adgang til forvalterregistrering

En forvalter som på forhånd er godkjent av Kredittilsynet kan føres inn andelseierregisteret i stedet for den reelle eieren av andelen(e).

Når en forvalter føres inn i andelseierregisteret plikter han å opplyse registerføreren om at han er forvalter, og det må framgå av en anmerkning i registeret at vedkommende er forvalter.

§ 3 Godkjenning av forvaltere

Norsk eller utenlandsk bank verdipapirforetak, verdipapirregister eller forvaltningsselskap, som er underlagt offentlig tilsyn i sitt hjemland, kan etter søknad til Kredittilsynet gis tillatelse til å stå oppført som forvalter i andelseierregister. Verdipapirforetak må ha konsesjon til mottak og formidling av ordre på vegne av investor og/eller aktiv forvaltning av investors portefølje av finansielle instrumenter for å kunne godkjennes som forvalter. Forvaltningsforetak kan bare påta seg forvalteroppdrag i den utstrekning det har tilknytning til forvaltningen av verdipapirfond eller en individuell portefølje.

Vedlagt søknad fra utenlandske søkere om godkjenning som forvalter skal det følge en erklæring fra hjemlandets tilsynsmyndighet som viser at søker har konsesjon som bank, verdipapirforetak, verdipapirregister eller forvaltningsselskap og er underlagt tilsyn av vedkommende myndighet. Det skal også vedlegges en erklæring fra tilsynsmyndigheten eller en advokat som praktiserer i vedkommende jurisdiksjon hvor det bekreftes at det etter hjemlandets lovgivning ikke er noe i veien for at forvalteren forplikter seg til å gi opplysninger som kan bli krevd etter denne forskriften. Dersom erklæringene ikke er avgitt på et skandinavisk språk eller engelsk, må søkeren vedlegge autoriserte oversettelser til norsk eller engelsk.

§ 4 Forvalterens plikt til å registrere opplysninger om andelseieren

Forvalteren plikter å føre fortegnelse over de andelseierne han er forvalter for. Fortegnelsen skal inneholde andelseiernes navn, bopel, antall andeler og nummeret på andelene eller andelsbrevene.

Forvalteren plikter å ta rede på om oppdragsgiveren er den reelle eieren av andelen(e). Dersom oppdragsgiveren også er forvalter plikter forvalteren å undersøke hvem den reelle eieren er, og registrere de opplysninger om eieren som framgår av første ledd. Dersom forvalteren ikke får opplysninger om hvem den reelle eieren av andelen(e) er kan han ikke påta seg forvalteroppdraget.

Forvalteren plikter å lagre alle opplysninger om forvaltningsoppdrag og oppdragsgivere, herunder oversikt over endringer i oppdragsgivernes porteføljer av forvalterregistrerte andeler, i 10 år.

§ 5 Forvalters opplysningsplikt

Dersom en offentlig myndighet eller forvaltningsselskapet krever det, plikter forvalteren å gi opplysninger om hvem som eier de andelene forvaltningsoppdraget omfatter, og om hvor mange andeler hver enkelt eier.

Forvalteren plikter å gi offentlige myndigheter de historiske opplysninger om eiere av andeler og endringer i eiernes portefølje som måtte bli krevd.

Plikten til å gi opplysninger opphører ikke selv om forvalteroppdraget er avviklet eller forvalter har gitt avkall på eller er fratatt retten til å stå oppført som forvalter i andelseierregister.

Når offentlige myndigheter eller forvaltningsselskapet etterspør opplysninger, skal forvalteren gis en rimelig frist til å fremskaffe opplysningene. Ved fastsettelsen av fristen må det tas hensyn til omfanget av de opplysningene som kreves utlevert og om det dreier seg om aktuelle eller historiske forhold.

Når forvalter inngår avtale om forvalteroppdrag plikter han å innhente oppdragsgivers forhåndssamtykke til at forvalter kan gi offentlige myndigheter de opplysninger disse kan kreve i medhold av denne forskriften. Dersom oppdragsgiveren nekter å gi et slikt samtykke plikter forvalteren å frasi seg oppdraget.

§ 6 Betydningen av forvalterregistrering i relasjon til differensiert forvaltningsgodtgjørelse

Forvalteren skal ikke regnes som én andelseier i relasjon til adgangen til å differensiere forvaltningsgodtgjørelsen.

Dersom forvalteren godtgjør overfor forvaltningsselskapet at en eller flere av andelseierne forvalteren representerer tilfredsstiller kravene for lavere forvaltningsgodtgjørelse, kan det likevel beregnes differensiert forvaltningsgodtgjørelse for denne delen av forvalterens samlede portefølje av fondsandeler.

§ 7 Overtredelse av krav etter forskriften

Dersom noen er oppført som forvalter uten å være godkjent i samsvar med § 3, eller godkjennelsen trekkes tilbake, kan Kredittilsynet gi pålegg til forvaltningsselskapet eller verdipapirregisteret om at forvalteren ikke kan disponere over de andelene han forvalter eller bli registrert som innehaver av ytterligere andeler. Det samme gjelder dersom forvalteren ikke innen en fastsatt frist etterkommer pålegg om å gi opplysninger til offentlige myndigheter eller forvaltningsselskapet. Transaksjoner som er godkjent av Kredittilsynet kan likevel gjennomføres.

Kredittilsynet kan trekke tilbake tillatelsen til å stå oppført som forvalter i andelseierregister dersom forvalteren ikke oppfyller de krav eller overholder de plikter som følger av eller i medhold av denne forskriften.

§ 8 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.