09.02.2001 Utkast til forskrift om omdannelse av Oslo Børs

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. §§ 10-1 tredje ledd og 10-2 fjerde ledd.

§ 1 Definisjoner
Med Oslo Børs menes den selveiende institusjon Oslo Børs opprettet i medhold av lov av 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs.

Med verdipapirbørs menes i denne forskrift nystiftet allmennaksjeselskap som overtar Oslo Børs´ eiendeler og forpliktelser i samsvar med børsloven av 17. november 2000 nr. 80 § 10-2, eller allmennaksjeselskap som er holdingselskap for slikt allmennaksjeselskap.

§ 2 Avvikling
Oslo Børs er under avvikling når børsens eiendeler og forpliktelser er overført til et nystiftet allmennaksjeselskap i samsvar med børsloven av 17. november 2000 nr. 80 § 10-2.

Oslo Børs skal være endelig avviklet innen to år fra ikrafttredelsen av børsloven av 17. november 2000 nr. 80. Finansdepartementet kan dispensere fra dette kravet.

Når Oslo Børs er under avvikling skal dens navn inneholde tillegget betegnelsen "under avvikling".

§ 3 Avviklingsstyre
Før Oslo Børs kommer under avvikling skal børsrådet velge et avviklingsstyre som under avviklingen skal ha de oppgaver som i henhold til børsloven av 17. juni 1988 nr. 57 ellers tilligger børsstyret og børsdirektøren.

§ 4 Børsvirksomhet under avvikling
Overføring av Oslo Børs´ eiendeler og forpliktelser skal skje under ett.

Reglene i børsloven av 17. juni 1988 nr. 57 kapittel 2, 5 og § 6-1 gjelder for Oslo Børs mens den er under avvikling.

§ 5 Salg av aksjer
Aksjene i verdipapirbørs skal selges i henhold til børsloven § 10-2.

Prospektet skal godkjennes av børsstyret . Tildelingskriteriene skal på forhånd forelegges Finansdepartementet. Tildelingskriteriene skal bidra til at aksjene blir solgt til markedsmessig pris ved et offentlig salg.

§ 6 Salgsproveny
Når aksjesalget er gjennomført skal salgssummen med fradrag for kostnader i forbindelse med aksjesalget og avsetning til dekning av avviklingskostnader overføres til staten innen en måned. Departementet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra dette. Departementet avgjør hvor stor avsetning til avviklingskostnader skal være i tvilstilfelle hva som er å anse som avviklingskostnader og salgskostnader.

§ 7 Revidert avslutningsregnskap med mer
Før Oslo Børs endelig avvikles fremlegges revidert avslutningsregnskap for børsrådet for godkjennelse. Avslutningsregnskapet skal på forhånd forelegges Finansdepartementet.

Avviklingsstyret skal sørge for at selskapets oppbevaringspliktige regnskapsmateriale og bøker oppbevares på forsvarlig vis.

Når avslutningsregnskapet er godkjent skal det meldes til Enhetsregisteret at Oslo Børs er avviklet.

§ 8 Tilsyn mv.
Kredittilsynet fører tilsyn med omdannelse og avvikling av Oslo Børs, og kan gi pålegg om gjennomføringen av omdannelsen og avviklingen

§ 9 Departementets kompetanse
Finansdepartementet kan fatte enkeltvedtak til utfylling og gjennomføring denne forskriften.

II

Forskriften trer i kraft xxxxx 2001.

VEDLEGG