Forslag om å utvide omfanget av krav om politiattest

-  etter barnevernloven § 6-10 til å omfatte straffeloven § 203 og § 204 første ledd bokstav f om kommersiell seksuell utnyttelse av barn og unge

Gjeldende rett

Barnevernloven § 6-10, om krav om politiattest for ansatte og oppdragstakere i barnevernet, ble innført i barnevernloven ved lov av 4. juni 1999 nr. 35. Formålet med bestemmelsen er å redusere faren for seksuelle overgrep mot barn og unge som mottar tjenester fra barnevernet.

Bestemmelsen nedlegger et forbud mot ansettelse og utførelse av oppdrag innenfor barnevernet av personer som fremlegger politiattest som viser at vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for seksuallovbrudd mot eller relatert til barn og unge. Forbudet omfatter ansettelser og oppdrag som vil sette den ansatte eller oppdragstakeren i en posisjon som gir mulighet for å begå seksuelle overgrep mot barn og unge som mottar barneverntjenester.

Barnevernloven § 6-10 femte ledd gir en uttømmende opplisting av hvilke straffbare forhold politiattester på barnevernområdet skal omfatte. Det følger av denne opplistingen at dagens politiattest omfatter en rekke seksuallovbrudd relatert til barn og unge.

Bakgrunnen for forslaget og departementets vurdering

Dagens politiattest omfatter ikke bestemmelsene i straffeloven § 203 og § 204 første ledd bokstav f, som omhandler kommersiell seksuell utnyttelse av barn og unge. Disse bestemmelsene kom først inn i straffeloven i 2000, i forbindelse med revisjonen av straffelovens kapittel 19 om seksualforbrytelser, jf. lov 11. august 2000 nr. 76. Straffeloven § 203 forbyr seksuell omgang eller handling med en person under 18 år mot vederlag, mens straffeloven § 204 første ledd bokstav f forbyr forledelse av noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige og urørlige bilder med seksuelt innhold, eller produksjon av slike fremstillinger hvor noen under 18 år er avbildet.

Politiattesten på barnevernområdet er ment å skulle omfatte alle typer seksuallovbrudd mot eller relatert til barn og unge , som er av en slik karakter at det er en økt risiko for at personer som har begått slike lovbrudd kan komme til å begå seksuelle overgrep mot barn og unge. Det vises i denne forbindelse til s. 12 i Ot.prp. nr. 61 (1997-1998) Om lov om endring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester, der forslaget om innføring av en bestemmelse om politiattest i barnevernloven ble fremmet. Det fremgår her at: ”Etter departementets oppfatning bør bestemmelsen dekke alle typer seksuelle overgrep mot barn som har betydning for den tillit som vedkommende må ha for å kunne ha ansvar for barn.”

Etter departementets oppfatning er det en økt risiko for at personer som har overtrådt straffeloven § 203 og § 204 første ledd bokstav f kan komme til å begå seksuelle overgrep mot barn og unge. Departementet mener derfor at opplistingen av hvilke straffbare forhold politiattesten på barnevernområdet skal omfatte bør inkludere straffeloven § 203 og § 204 første ledd bokstav f.

I denne forbindelse nevnes det at ved endring av strafferegistreringsforskriften av 19. mai 2003 ble det innført en adgang til å kreve fremlagt politiattest ved ansettelser i sosialsektoren. Denne politiattesten omfatter straffeloven § 203 og § 204 første ledd bokstav f i tillegg til de samme straffebestemmelsene som dagens politiattest på barnevernområdet. I høringsnotatet av 17. desember 2002, Om utkast til forskrift om endring av strafferegistreringsforskriften - politiattest i forbindelse med tilsetting av personer i sosialtjenesten som skal yte tjenester til mindreårige, skrev Justisdepartementet følgende om straffeloven § 203 og § 204 første ledd bokstav f. ”Justisdepartementet og Sosialdepartementet mener at politiattesten også bør vise til brudd på straffeloven § 203 og § 204 første ledd bokstav f, idet overtredelse av disse bestemmelsene innebærer en risiko for seksuallovbrudd mot barn og unge og som ikke lar seg forene med det å arbeide med barn og unge.”

Barne- og familiedepartementet foreslår på bakgrunn av dette at § 6-10 femte ledd gis følgende ordlyd:

Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for brudd på straffeloven §§ 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 og 204 første ledd bokstav d og f.