11.10.2002 brevkt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Saksbehandler:

Grinaker/Rebbestad

Dir.linje:

22 93 98 21

Vår ref.:

Arkivnr.:

Deres ref.:

Dato:

2002/05014

460

04.10.2002

Det vises til Finansdepartementets brev til Kredittilsynet datert henholdsvis 3. juli og 19. august 2002 hvor departementet ber Kredittilsynet utarbeide utkast til forskrift og høringsnotat om informasjon til andelseiere i medhold av verdipapirfondloven § 6-3 annet ledd.

I tillegg til løpende informasjon til andelseiere, har Kredittilsynet i vedlagte forskriftsutkast foreslått at det også stilles informasjonskrav ved tilbud om andeler i verdipapirfond. Etter Kredittilsynets vurdering er det et udekket behov for mer konkrete regler når det gjelder informasjon forvaltningsselskapet, eller et av dets salgsledd, skal gi den som tilbys fondsandeler ut over hva som kan utledes av verdipapirfondlovens mer generelle bestemmelser om god forretningsskikk. Kredittilsynet har funnet det hensiktsmessig at bestemmelsene om informasjon i salgssituasjonen og etterfølgende rapportering gis i en og samme forskrift.

Kredittilsynet har på denne bakgrunn utarbeidet forslag til forskrift med tilhørende høringsbrev om forvaltningsselskapenes informasjonsplikt i forbindelse med salg av fondsandeler og etterfølgende rapportering. Forskriften er hjemlet i verdipapirfondloven §§

1-5 annet ledd, 6-3 annet ledd og 7-1 siste ledd. Hovedformålet med forskriften er at andelseierne på en enkel måte skal kunne sammenlikne sparing i verdipapirfond med andre sparealternativer samt at de ved kjøp av fondsandeler skal få informasjon om hvilken risiko sparing i fond utgjør sammenliknet med andre sparealternativer. Forskriftsutkastet tar som angitt i lovforarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 98 (2000-2001) side 49, utgangspunkt i at informasjonen skal gi grunnlag for å sammenlikne sparing i verdipapirfond med alternativ sparing i bank.

Kredittilsynet har på bakgrunn av ovennevnte lagt opp til at det ved tilbud av andeler i verdipapirfond og ved periodisk rapportering til andelseier, skal gis informasjon som gir grunnlag for å sammenlikne med bankinnskuddsrente og dersom det er mulig, en sammenliknbar referanseindeks. For å lette sammenlikningen med andre mulige investeringer og mellom ulike fond, har Kredittilsynet utarbeidet et veiledende standardskjema som forvaltningsselskapene kan benytte. Kredittilsynet foreslår at skjemaene sendes med som vedlegg til høringsinstansene.

Informasjonskrav ved tilbud om andeler i verdipapirfond er hjemlet i verdipapirfondloven

§ 1-5 annet ledd. Kredittilsynet foreslår at informasjon skal gis før kjøp og at den blant annet skal inneholde gjennomsnittlig avkastning på en andel siste halvår, siste fem år, siste ti år eventuelt siden fondets oppstart. Avkastningen skal sammenliknes med NIBOR rente minus 0,5 prosent for siste periode og eventuell sammenliknbar referanseindeks. Risikoen skal vises i et linjediagram med kvartalsvise målepunkter over ti år sammenliknet med rente som nevnt ovenfor. Videre skal kostnadene klart framkomme.

Informasjonskrav ved periodisk rapportering om andeler i verdipapirfond er hjemlet i verdipapirfondloven § 6-3 annet ledd og § 7-1 siste ledd. Informasjonen skal inneholde verdien av andelen, verdien av andelseierens beholdning, verdiutviklingen av en andel i perioden (^2 år), inneværende år og siste fem år eventuelt siden fondets oppstart, samt avkastningen i perioden og inneværende år. Avkastningen sammenliknes med rente som nevnt i forrige avsnitt og eventuell sammenliknbar referanseindeks. Risikoen vises i et linjediagram sammenliknet med ovennevnte rente. Videre skal kostnadene i perioden vises.

Kredittilsynet har vært i tvil med hensyn til hvilken rente som er best egnet som sammenlikningsgrunnlag. NIBOR rente ligger erfaringsmessig nært høyrenteinnskudd i banker og er derfor valgt.

For Kredittilsynets nærmere vurderinger vises til vedlagte høringsbrev.

Forslaget ble behandlet i Kredittilsynets styre 25. september 2002.

Etter fullmakt

Erik Lind Iversen

Eystein Kleven

Vedlegg:

  • Høringsbrev datert 18. september
  • Utkast veiledende standardskjema i henhold til forskriftsutkastet for hhv. salgssituasjonen og løpende rapportering