11.10.2002 skjema1

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

1. Avkastning på én andel

Gjennomsnittlig avkastning på en andel siste halvår:

nkr. og %

Gjennomsnittlig avkastning på en andel siste fem år ev. siden fondets oppstart:

nkr. og %

Gjennomsnittlig avkastning på en andel siste ti år:
ev. siden fondets oppstart

nkr. og %

Stolpediagrammet viser hva gjennomsnittlig avkastning er hvert enkelt år 10 år tilbake.

2.Gjennomsnittlig avkastning til fondet sammenliknet med avkastning på høyrenteinnskudd 1Renten som er valgt er NIBOR rente minus 0,5 prosent som over tid antas å ligge opp under den rente som oppnås ved innskudd på høyrentekonto i bank. I sammenlikningen er det ikke tatt hensyn til betydningen av skattereglene. og referanseindeks

fondet

referanseindeks

høyrente

inneværende år

a%

b%

c%

siste 5 år *

d%

e%

f%

siste 10 år *

g%

h%

i%

* Eller antall hele år regnet fra rapporteringstidspunktet dersom fondet har eksistert i mindre enn fem år og ti år.

3. Sammenlikning av fondets risiko med risikoen til høyrentekonto

Nedenstående linjediagram viser variasjonene i avkastningen de siste ti år ved investeringer i henholdsvis fondet og høyrenteinnskudd i bank. Svingningene viser hvor positiv og negativ avkastningen har vært i perioden. Positiv avkastning øker verdien på ditt innskudd, mens negativ avkastning reduserer verdien på ditt innskudd. Desto høyere svingningene har vært, jo høyere har usikkerheten med hensyn til avkastning vært. Er svingningene i avkastningen stor, så vil usikkerheten med hensyn til hvor mye du kan få utbetalt på et gitt framtidig tidspunkt øke.

Kvartalsvis gjennomsnittlig avkastning

(Dersom fondet har en relevant referanseindeks skal sammenlikning også foretas i forhold til denne.)

I norske banker er innskudd på inntil 2 millioner kroner garantert av banksikringsfondet.

4. Kostnader

kostnader belastet én andel i perioden:

forvaltningsgodtgjørelse i perioden:

nkr. og prosent

transaksjonskostnader*:

nkr. og prosent

totalkostnader for én andel i perioden:

nkr. og prosent

I tillegg belastes:

ved kjøp av andeler kommer tegningskostnader på

e % av en andel

ved salg av andeler påløper innløsningskostnader som utgjør:

a % av en andel.

*Meglerkurtasje er ikke oppgitt som en del av transaksjonskostnadene.

Historiske tall er ingen garanti for framtidig avkastning.