11.10.2002 skjema2

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

1. Verdien av din beholdning

Antall andeler du har i fondet ved utløpet av perioden: a andeler
Verdien av en andel ved utløpet av perioden: b nkr.
Verdien av beholdningen din ved utløpet av perioden: ab nkr.

2. Avkastning på din beholdning

Avkastning på din beholdning i perioden fratrukket tegningskostnader:

nkr. og %

Avkastning på din beholdning inneværende årfratrukket tegningskostnader:

nkr og %

3. Verdiutvikling til én andel

Verdiutviklingen til en andel i perioden:

nkr. og %

Verdiutviklingen til en andel inneværende år:

nkr. og %

Verdiutviklingen til en andel siste fem år ev. siden fondets oppstart:

nkr. og %

Verdiutviklingen er målt ved gjennomsnittlig avkastning i perioden.

Stolpediagrammet viser gjennomsnittlig avkastning hvert år fem år tilbake.

4. Gjennomsnittlig avkastning til fondet sammenliknet med avkastning på høyrenteinnskudd 1Renten som er valgt er NIBOR rente minus 0,5 prosent som over tid antas å ligge opp under den rente som oppnås ved innskudd på høyrentekonto i bank. I sammenlikningen er det ikke tatt hensyn til betydningen av skattereglene. <o:p></o:p></span></h2> <h2 style='mso-list:none;tab-stops:36.0pt'><span style='mso-bidi-font-size: 15.0pt;font-family:

fondet

referanseindeks

høyrente

perioden

a%

b%

c%

inneværende år

d%

e%

f%

siste 5 år*

g%

h%

i%

* Eller antall hele år regnet fra rapporteringstidspunktet dersom fondet har eksistert i mindre enn fem år.

5. Sammenlikning av fondets risiko med risikoen til høyrentekonto

Nedenstående linjediagram viser variasjonene i avkastningen de siste fem år ved investeringer i henholdsvis fondet og høyrenteinnskudd i bank. Svingningene viser hvor positiv og negativ avkastningen har vært i perioden. Positiv avkastning øker verdien på ditt innskudd, mens negativ avkastning reduserer verdien på ditt innskudd. Desto høyere svingningene har vært, jo høyere har usikkerheten med hensyn til avkastning vært. Er svingningene i avkastningen stor, så vil usikkerheten med hensyn til hvor mye du kan få utbetalt på et gitt framtidig tidspunkt øke.

Kvartalsvis gjennomsnittlig avkastning

(Dersom fondet har en sammenliknbar referanseindeks skal sammenlikning også foretas i forhold til denne.)

I norske banker er innskudd på inntil 2 millioner kroner garantert av banksikringsfondet.

6. Kostnader

Kostnader for en andel i perioden:

forvaltningsgodtgjørelse i perioden:

nkr. og %

transaksjonskostnader*:

nkr. og %

totalkostnader

nkr. og %

I tillegg belastes:

ved kjøp av andeler kommer tegningskostnader på: e % av en andel
ved salg av andeler påløper innløsningskostnader som utgjør: a % av en andel.

* Meglerkurtasje er ikke oppgitt som en del av transaksjonskostnadene.

Historiske tall er ingen garanti for framtidig avkastning.