Verdibanken ASA gis tillatelse til å drive bankvirksomhet

Wikborg, Rein og Co
v/Bjarne Rogdaberg
Postboks 1513 Vika
0117 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

02/2552 FM AaN

11.10.2002

Søknad om tillatelse til å drive bankvirksomhet – Verdibanken ASA

Det vises til søknad med vedlegg i brev 29. april 2002 fra advokat Bjarne Rogdaberg i advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co, der det på vegne av Finansprosjektering AS søkes om tillatelse til å etablere forretningsbanken Verdibanken ASA, samt Kredittilsynets tilråding i saken i brev til departementet 19. juni 2002.

Ved kongelig resolusjon av 11. oktober 2002 ble det truffet vedtak om å gi Verdibanken ASA tillatelse til å drive bankvirksomhet, jf. lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbankloven) § 8 første ledd. I tråd med direktiv 2000/12/EF gis det konsesjon innen følgende klasser: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, b, og e, 8, 9, 11, 12 og 13.

Finansdepartementet har fastsatt følgende vilkår for tillatelsen, jf. kongelig resolusjon 11. oktober 2002:

  • Verdibanken ASA skal stiftes med en aksjekapital på 50 millioner kroner. Det forutsettes at totalt innhentet kjernekapital utgjør 85 millioner kroner, hvorav 50 millioner kroner er aksjekapital. Resterende kapital, minus oppstartskostnader og 1 prosent avsetning til ”Verdifondet”, skal føres til bankens overkursfond. Opprettelsen av ”Verdifondet” skal godkjennes av Kredittilsynet.
  • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har tatt stilling til hvorvidt Verdibankens styremedlemmer, administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten anses egnet etter forretningsbankloven § 8 annet ledd.
  • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det er etablert en kontrollkomité. Kredittilsynet skal godkjenne det juridisk kyndige medlemmet, jf. forretningsbankloven § 13.
  • Tillatelsene er betinget av at maksimum 24 % av aksjene forbeholdes stifterne. Det må ikke foreligge relasjoner mellom stifterne som rammes av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finvl.) § 2-6, jf. for øvrig § 2-2.
  • Utvidelse av Verdibanken ASAs tjenestespekter til ytterligere aktiviteter, jf. vedlegg 1 til direktiv 2000/12/EF, krever tillatelser etter søknad. Slik søknad kan i kurante tilfeller avgjøres av Kredittilsynet på vegne av Finansdepartementet.

Finansdepartementet gjør oppmerksom på at vedtektene til Verdibanken ASA skal godkjennes av Kredittilsynet på vegne av Finansdepartementet etter forretningsbankloven § 4 femte ledd. Eventuelle samarbeidsavtaler med andre finansinstitusjoner skal godkjennes av Kredittilsynet, jf. finvl. § 2-7. Videre gjøres det oppmerksom på at dersom Verdibanken ønsker å tilby tjenester som faller inn under lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) kreves det konsesjon som verdipapirforetak. Det presiseres videre at det ikke er tatt stilling til hvorvidt de aktivitetene Verdibanken planlegger med bakgrunn i nr. 7a, b og e, 8, 9 og 11, jf. vedlegg nr. 1 til direktiv 2000/12/EF, faller inn under verdipapirhandelloven.

Med hilsen

Tore Mydske e.f.

avdelingsdirektør

Åse Natvig
førstekonsulent

Gjenpart Kredittilsynet, Norges Bank