1.12.2000 - Høringsnotat - Innskuddspensjonsordning i arbeidsforhold

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

1. desember 2000

Innledning

Flytteretten for innskuddspensjonsordninger følger av § 8–5 i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Det følger videre at innskuddspensjonsordningen bare kan flyttes til annen institusjon som nevnt i § 2–2 i samme lov, i henhold til ellers gjeldende regler. Før foretaket gjør dette, skal styringsgruppen gis anledning til å uttale seg.

Det foreslås at det i samleforskriften til lov om innskuddspensjon gis utfyllende regler i ny del 6 med hjemmel i innskuddspensjonsloven § 1–3 om flytting av de innskuddspensjonsordninger som ikke er regulert av forsikringsvirksomhetsloven § 7–8 med tilhørende forskrift.

Flytting av innskuddspensjonsordning (i form av kapitaliseringsprodukter) mellom livsforsikringsselskap eller pensjonskasse vil være regulert i forsikringsvirksomhetsloven § 7–8 og forskrift 27. november 1991 nr. 757 om rett til overføring av oppsamlede midler knyttet til kollektiv eller individuell livs– eller pensjonsforsikring (flytteforskriften).

Kredittilsynet antar at flytting av innskuddspensjonsordning i form av kapitaliseringsprodukter til bank eller forvaltningsselskap for verdipapirfond utelukkende kan være regulert med hjemmel i innskuddspensjonsloven, men ved utarbeidelse av slik forskrift bør flytteforskriften være veiledende mht. hvilke midler som skal flyttes fra avgivende selskap eller pensjonskasse, jf. forslaget til § 6–10 i utkastet til forskrift. De midler som skal flyttes fra et livsforsikringsselskap inkluderer kontraktens andel av selskapets tilleggsavsetninger og andel av kursreguleringsfond.

I et nylig utsendt utkast til endringer i flytteforskriften for forsikring, jf. brev fra Finansdepartementet av 9. november 2000, er det foreslått tilføyelser og endringer i kapittel 3 i flytteforskriften om overføring av midler knyttet til privat kollektiv pensjonsforsikring til annen privat pensjonsinnretning. Kredittilsynet har vurdert det slik at bestemmelsene i kapittel 3 i hovedsak kan anvendes også ved flytting av kollektive kapitaliseringsprodukter.

Hensynet til like konkurransevilkår mellom bank, forvaltningsselskap for verdipapirfond, livsforsikringsselskap og pensjonskasse kan tilsi at en del av reglene i flytteforskriften bør gjøres gjeldende ved flytting i henhold til § 8–5 i innskuddspensjonsloven. Det er i første rekke behov for å gjøre reglene om informasjon om flytteretten i avtalen mellom foretaket og institusjonen (regelverket), jf. § 3–4, reglene om dekning av utgifter ved flytting mv. i §§ 1–4 og 1–5 samt reglene i kapittel 3 om oppsigelses– og oppgjørsfrister gjeldende også for innskuddspensjonsordninger. Det bør av hensyn til foretaket og medlemmene i pensjonsordningen også vurderes om det er behov for at flere av de øvrige regler i kapittel 3 bør gjøres gjeldende ved utarbeidelse av denne forskrift med hjemmel i innskuddspensjonsloven. Blant annet gjelder dette § 3–1 som setter begrensninger på hvilke typer ordninger midlene kan flyttes til og § 3–2 som gir vern av medlemmenes rettigheter ved en flytting, samt regler om informasjon til arbeidstakere og pensjonister i §§ 3–4 og 3–5. Det vises til utkastets § 6–6 og 6–7 i denne sammenheng.

Merknader til de enkelte paragrafer:

§ 6–1 Anvendelsesområde

Det tas sikte på at forskriften skal gjelde flytting av innskuddspensjonsordning i så vel forsikringsselskap og pensjonskasser som i bank og forvaltningsselskap for verdipapirfond når flyttingen skjer til bank eller forvaltningsselskap for verdipapirfond. Utkastet vil også gjelde ved flytting fra forvaltningsselskap for verdipapirfond og bank til forsikringsselskap eller pensjonskasse. For øvrig vil utkastets § 6–10 gjøre bestemmelsene i kapittel 3 i flytteforskriften gjeldende ved beregning av de midler som skal overføres til forvaltningsselskapet eller banken.

§ 6–2 Regelverket

Institusjonen skal sørge for at det fremgår av avtalen med foretaket at foretaket har rett til å flytte pensjonskapital og innskuddsfond knyttet til pensjonsordningen til en annen institusjon. § 6–2 i utkastet svarer til § 1–4 i flytteforskriften. Det vises for øvrig til bestemmelsen i § 1–2 bokstav n) i innskuddspensjonsloven som definerer begrepet "regelverk".

§ 6–3 Dekning av utgifter

Denne bestemmelse er basert på tilsvarende bestemmelse i § 1–5 i flytteforskriften. Det er i tillegg presisert at gebyret ikke kan dekkes ved å belaste innestående på innskuddsfondet eller belastes pensjonskapitalen.

§ 6–4 Overføring til ny innskuddspensjonsordning

Denne bestemmelse, som begrenser flytteretten, er basert på skattemessige hensyn og svarer innholdsmessig til § 3–1 i flytteforskriften.

§ 6–5 Medlemmenes rettigheter

Innskuddspensjonsloven § 3–5 innebærer at flytting av midler ikke må medføre reduksjon av den enkelte arbeidstakers opptjente pensjonskapital. Flytteretten bør imidlertid ikke begrense foretakets adgang til å inngå en fastrenteavtale med institusjonen. I forbrukerforhold, jf. lov om finansavtaler og finansoppdrag av 25. juni 1999, er spørsmål vedrørende førtidig innfrielse av fastrentelån løst ved kompensasjon av over– eller underkurs til den part som blir skadelidende ved oppsigelse av lånet (låntaker har rett til å si opp fastrentelån-kontrakten). Det må legges til grunn at en tilsvarende kompensasjon fra foretaket til institusjon som har forvaltet innskuddspensjonsordningens midler, ikke kan belastes medlemmenes opptjente pensjonskapital. Slik kompensasjon for institusjonens eventuelle tap kan heller ikke dekkes ved å belaste innskuddsfondet, jf. innskuddspensjonsloven § 9-3.

§§ 6–6 og 6–7 om informasjon og uttalelsesrett

Det følger av innskuddspensjonsloven at det skal opprettes en styringsgruppe i innskuddspensjonsordninger som omfatter 15 eller flere medlemmer, og at medlemmene skal være representert i gruppen. Det følger videre av § 8–5 i innskuddspensjonsloven at styringsgruppen skal gis anledning til å uttale seg før foretaket gjennomfører flyttingen.

Det kan derfor muligens stilles spørsmål ved om det er behov for å gi regler om informasjon og uttalelsesrett svarende til bestemmelsene i §§ 3–4 og 3–5 i flytteforskriften for flytting av innskuddspensjonsordninger. Dette gjelder særlig i de tilfeller hvor pensjonsordningen har et antall medlemmer som krever at det skal være opprettet styringsgruppe. Bestemmelser om informasjonsplikt og uttalelsesrett er imidlertid en svært viktig basis for ordningene og dette er derfor omtalt i utkastet.

§ 6–8 Fratrådte arbeidstakere

Det følger av innskuddspensjonsloven § 8–1 tredje ledd at kapital i henhold til pensjonskapitalbevis ikke inngår i pensjonsordningens midler og derved heller ikke i den kapital som omfattes av foretakets flytterett. Det er derfor ikke behov for å gi regler om at flytting av pensjonsordningen ikke omfatter fratrådtes pensjonskapital.

Det følger av lovens § 6–3 at fratrådte, dvs. innehavere av pensjonskapitalbeviset, har rett til å flytte sine midler og rettigheter til ny institusjon som nevnt i lovens § 2–2. Kredittilsynet har imidlertid lagt til grunn at det kan være behov for å gi regler som slår fast at det påligger mottakende institusjon samme plikter relatert til bruken av pensjonskapitalen mv. som det som gjaldt for den institusjon pensjonskapitalinnehaver flytter fra.

Bestemmelsene i § 6–8 er basert på §§ 3–6 og 9–5 i flytteforskriften.

Når et medlem slutter i foretaket ved eller etter nådd pensjonsalder, skal institusjonen etter innskuddspensjonsloven § 7–2 første ledd utstede pensjonskapitalbevis etter loven § 6–2 med rett til straks begynnende alderspensjon. Det antas at pensjonister som følge av bestemmelsen i lovens § 7–2 første ledd har rett til selv å flytte kapital i henhold til pensjonskapitalbevis til en annen institusjon. I forskriften § 6-8 tredje ledd er det presisert at bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende for slik flytting av pensjonskapitalbevis utstedt i henhold til innskuddspensjonsloven § 7-2 første ledd.

§ 6–9 Oppgjørsfrist

Bestemmelsene i § 6–9 i utkastet svarer i hovedsak til reglene i § 3–8 i flytteforskriften. Det kan reises spørsmål ved om det vil være behov for like romslige frister ved flytting av en innskuddsbasert pensjonsordning som ved en ytelsesbasert ordning. Kredittilsynet har likevel funnet det hensiktsmessig å foreslå tilsvarende regler om dette som de som er gitt i flytteforskriften.

§ 6–10 Flytting fra livsforsikringsselskap eller pensjonskasse

Dette forslag er kommentert over og baserer seg på at flytteforskriften ikke vil gjelde direkte ved flytting fra livsforsikringsselskap eller pensjonskasse til forvaltningsselskap for verdipapirfond eller bank.

VEDLEGG