1.12.2000 Utkast til forskrift om innskuddspensjon i arbeidsforhold

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

1. desember 2000

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov xx.xx 2000 nr. xx om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) §§ 1–3, 2–7 (3), 3–2 (2), 4-2 (1), 5–4 (1) og 7–1 (2).

Del 6 Om flytting av midler knyttet til innskuddspensjon med hjemmel i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold § 1–3

§ 6–1 Anvendelsesområde

Dette kapittel gjelder flytting av innskuddspensjonsordning etter § 8–5 i lov xx.xx 2000 om innskuddspensjon i arbeidsforhold når ikke annet følger av annet ledd.

Ved flytting av midler mellom livsforsikringsselskaper og pensjonskasser gjelder forskrift 27. november 1991 nr. 757 om rett til overføring av oppsamlede midler knyttet til kollektiv eller individuell livs– eller pensjonsforsikring.

§ 6–2 Regelverket

Institusjonen skal sørge for at det fremgår av regelverket at foretaket har rett til å flytte pensjonsordningens midler til en annen institusjon. Det skal også fremgå hvordan dette skal gjøres.

Bestemmelser om opphør og hva som i tilfelle skal foretas med en pensjonskasses midler skal fremgå av pensjonskassens vedtekter.

§ 6–3 Dekning av utgifter

Avgivende institusjon kan beregne et rimelig gebyr til dekning av utgifter ved flyttingen. Gebyret kan under ingen omstendigheter settes høyere enn 5000 kroner.

Ved flytting som nevnt i § 6–8 i forskriften her av kapital i henhold til pensjonskapitalbevis kan gebyret ikke settes høyere enn 200 kroner.

Institusjonen kan ikke kreve dekning av kostnader knyttet til flytting av en pensjonsordning utover det som fremgår av denne paragraf. Gebyret kan ikke dekkes ved å belaste innestående på innskuddsfondet eller ved belastning av pensjonskapitalen.

§ 6–4 Overføring til ny innskuddspensjonsordning

Flytting av midler knyttet til innskuddspensjonsordning kan bare foretas til innskuddspensjonsordning i ny institusjon, med mindre annet følger av lov om foretakspensjon eller lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Tilsvarende gjelder ved flytting av kapital i henhold til pensjonskapitalbevis.

§ 6–5 Arbeidstakernes rettigheter

Foretaket har adgang til å inngå en fastrenteavtale med institusjonen. Flytting av midler må ikke medføre reduksjon i den enkelte arbeidstakers opptjente pensjonskapital.

§ 6–6 Informasjon

Styringsgruppen og arbeidstakerne skal gis informasjon om virkningene av flyttingen, jf. bestemmelsene i innskuddspensjonslovens § 2–7 og del I i forskriften her.

§ 6–7 Arbeidstakernes uttalelsesrett

Flytting av midler i en pensjonsordning kan ikke gjennomføres uten at arbeidstakerne har hatt anledning til å uttale seg. I ordninger som har styringsgruppe, jf. innskuddspensjonsloven § 2-6 er det styringsgruppen som skal uttale seg.

§ 6–8 Fratrådte arbeidstakere

Flytting av fratrådte arbeidstakeres kapital i henhold til pensjonskapitalbevis kan bare foretas etter vedkommendes eget valg etter innskuddspensjonslovens § 6-3. Mottakende institusjon skal utstede nytt pensjonskapitalbevis.

Ved overføring av midler som skal anvendes til individuell pensjonsavtale etter skatteloven har den mottakende institusjon plikt til å påse at forskrift 19. november 1999 nr. 1158 § 6–47 om individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) blir overholdt.

Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved flytting av pensjonskapitalbevis utstedt i henhold til lov om innskuddspensjon § 7-2 (1).

§ 6–9 Oppgjørsfrist

Fristen for å flytte midlene er to måneder. Dersom flyttingen gjelder en pensjonsordning med en pensjonskapital på 10 millioner kroner eller mer, er fristen:

  1. fire måneder for kontrakt med beløp på inntil 50 millioner kroner,
  2. seks måneder for kontrakt med beløp på inntil 200 millioner kroner,
  3. åtte måneder for kontrakt med beløp på 200 millioner kroner eller mer.

Fristen løper fra det tidspunkt oppsigelsen er kommet frem til institusjonen.

Fristene som nevnt i første ledd nr. 1–3, kan forlenges dersom institusjonen og foretaket avtaler fristforlengelse etter at foretaket har meldt flytting av pensjonsordningen. Fristforlengelse kan også avtales ved inngåelse av innskuddspensjon med investeringsvalg på samme vilkår som gjelder for institusjonens avtale med forvaltningsselskap for verdipapirfond om forlenget innløsningsfrist eller suspensjon av innløsningsrett etter lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6–8 og § 6–9.

Hvis det foretas et midlertidig oppgjør, skal det avtales hvordan og med hvilken frist sluttoppgjør skal foretas.

§ 6–10 Beregning av midler ved flytting fra livsforsikringsselskap eller pensjonskasse

Ved flytting av pensjonsordningens midler fra forsikringsselskap eller pensjonskasse til bank eller forvaltningsselskap for verdipapirfond gjelder bestemmelsene i kapittel 3 i forskrift 27. november 1991 nr. 757 om rett til overføring av oppsamlede midler knyttet til kollektiv eller individuell livs– eller pensjonsforsikring ved beregning av de midler som skal overføres. Det samme gjelder ved flytting av kapital i henhold til pensjonskapitalbevis.

VEDLEGG