Endring av barnevernloven § 9-5 om statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen

Etter gjeldende rett har statlig regional barnevernmyndighet ansvaret for å etablere og drive barneverninstitusjoner, jf. § 5-1. Statlige myndigheter har også ansvaret for å finansiere tilbudene. Etter barnevernloven § 9-5 har imidlertid kommunene et delbetalingsansvar ved at en kommune som har søkt om inntak for et barn i institusjon skal yte delvis refusjon av oppholdsutgiftene til statlig regional barnevernmyndighet.

I henhold til § 9-5 skal satsene for den kommunale egenandelen fastsettes i forskrifter gitt av Barne- og familiedepartementet. I praksis blir imidlertid størrelsen på satsene fastsatt av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet. Departementet mener det er unødig tungvindt at satsene deretter formelt skal fastsettes av departementet gjennom en formell forskriftsendring. Departementet vil derfor foreslå at bestemmelsen endres slik at kravet om at satsene skal fastsettes i forskrifter bortfaller.

Slik gjeldende bestemmelse er utformet er det uklart om den gir hjemmel til å regulere annet enn satsens størrelse, jf. første punktum i gjeldende bestemmelse. Når det gjelder satser for kommunal refusjon ved inntak i institusjon med tilknyttet spesialisttjeneste, er det imidlertid klart at forskriftshjemmelen går lenger, jf. annet punktum. Både når det gjelder institusjoner med og uten tilknyttede spesialisttjenester er det imidlertid behov for at forskriften nærmere regulerer enkelte spørsmål utover selve refusjonssatsens størrelse. Dette gjelder bl.a. hvilke utgifter som omfattes av lovens begrep ”oppholdsutgifter”, og fra hvilke tidspunkter refusjonen løper. Departementet vil derfor foreslå at bestemmelsen endres slik at det klart fremgår at forskriftshjemmelen omfatter slike spørsmål.

Barne- og familiedepartementet vil etter dette foreslå at bestemmelsen gis følgende ordlyd:

9-5.Statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen

Den kommune som har søkt om inntak for et barn i institusjon, skal yte delvis refusjon av oppholdsutgifter til statlig regional barnevernmyndighet etter satser fastsatt av departementet. Det kan også fastsettes satser for kommunal refusjon ved inntak i institusjon med tilknyttet spesialisttjeneste etter denne loven. Departementet kan gi nærmere forskrifter om refusjonsordningen.